k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Simutrans

6. 4. 2005 (aktualizováno 24. 4.) (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(ul­ti­mátní tycoon)

Po­kra­čuji v za­po­ča­tém se­ri­álu o fre­e­ware hrách stra­te­gic­kou/bu­do­va­tel­skou/do­pravní stra­te­gií Si­mu­trans. Jak už název na­po­vídá jde o si­mu­laci trans­portu če­ho­koli čím­koli. K dis­po­zici máte ná­kladní i osobní vlaky, au­to­busy, různé druhy ná­kla­ďáků a do­konce lodě. Na mapě se na­chází ně­ko­lik měst, ně­ko­lik mnoho růz­ných to­vá­ren/dolů, lesy a různě zvl­něný terén (všechno jde před novou hrou na­sta­vit). Vaším úkolem je stavět linky, že­lez­nice a sil­nice z místa výroby do místa spo­třeby, za kon­stantní ceny za zboží a bonus za ki­lo­me­try. Při­čemž je jasné, že určité typy to­vá­ren ne­bu­dou ode­bí­rat určité zboží, ale zá­ro­veň platí, že každý důl NECHCE zá­so­bo­vat každou slé­várnu. Jinak řečeno: daná to­várna zá­so­buje jen ně­ko­lik vy­bra­ných to­vá­ren. A tak se do­stává ke slovu plá­no­vání linek, které začne dů­klad­ným pro­zkou­má­ním ob­lasti, a když už se ví co se kam může do­vá­žet, tak se začnou stavět koleje nebo vo­zovku, pak se vy­bu­dují ná­draží, depa, za­stávky, na­plá­nuje se linka, na­koupí se vo­zi­dla/lo­ko­mo­tivy/vagóny/pří­věsy a „tla­čít­kem "start“ to všechno ode­šlete na cestu a už to jezdí samo .(sa­mo­zřejmě lze linky poz­ději edi­to­vat, ale dobře na­vr­žená linka to ne­po­tře­buje. Navíc do­po­ru­čuji linky ozna­čo­vat podle ně­ja­kého lo­gic­kého klíče, jinak byste se ve správě více jak 100 linek ztra­tili)" a vy­dě­lává. Tady to vypadá jed­no­duše, prostě tam jen tak prdnu koleje lo­ko­mo­tivu, deset vagónů na dřevo a vydělá to milion. Tak jed­no­du­ché to zase není. Každé vo­zi­dlo něco stojí. Jednak je to náklad na provoz, který se počítá s každým ujetým ki­lo­me­t­rem podle typu a druhu pro­středku. A pak mě­síční po­pla­tek na údržbu Když tedy máte mašinu s pat­nácti vagóny z nichž je deset prázd­ných, linka se ne­vy­plácí. Je po­třeba od­had­nout pro­dukci vý­rob­ních míst odkud budu ode­bí­rat a k tomu použít od­po­ví­da­jící ka­pa­citu do­prav­ních pro­středků. Při­čemž platí, že se vy­platí (že by rým) do­vá­žet hodně daleko, nej­větší ka­pa­citu mají vlaky a hodí se na dlouhé vzdá­le­nosti, ná­kladní au­to­mo­bi­lová do­prava najde své uplat­nění ve městě (kvůli vla­ko­vému ná­draží by se musel ubou­rat kus města), na krátké vzdá­le­nosti a k vý­rob­nám s malým vý­ko­nem (auta mají malou ka­pa­citu a tak pořád jezdí plné). Navác je možné že­lez­nici elek­tri­fi­ko­vat a pak na ní mohou jezdit lo­ko­mo­tivy s pod­statně niž­šími ná­klady. Vy­platí se taky na­sta­vit, aby vlak čekal do ur­či­tého na­pl­nění např. 100% a vy­ra­zil až potom, pak se víc vy­plácí, pro­tože ne­jezdí prázdný. Navíc jedna linka může za­sta­vo­vat u ně­ko­lika to­vá­ren a na­klá­dat a na­klá­dat až do pol­ného na­lo­žení, což také zvýší zisky. Efek­ti­vitu, zisky, příjmy a výdaje lze kon­t­ro­lo­vat v ná­stroji správa linek a podle toho linky upra­vo­vat a při­způ­so­bo­vat. To je tak v kostce vše o co v Si­mu­trans jde. O do­pravu a peníze. Jsou tady sa­mo­zřejmě další mož­nosti ke zbo­hat­nutí: au­to­busy, kte­rými můžete vozit za­měst­nance do práce, tu­risty po městě nebo k různým vý­znač­ným bu­do­vám; lodě ; mo­derní rych­lo­vlaky s ma­xi­mální rych­lostí až 450km/h a do­prava pošty.

odkazy:

Ten kdo chce sou­tě­žit s po­čí­ta­čo­vými opo­nenty si je může za­pnout, ale nej­větší labůžo na­stává když se kon­ku­rence vypne a hráč se ponoří do stavby smě­lých pro­jektů, po­krý­va­jící celou mapu sítí jeho že­lez­nic, silnic, linek, tunelů, mostů, obřích ná­draží a do­prav­ních uzlů.

Jak to všechno vypadá? Jako fre­e­ware stra­te­gie. Izo­me­t­rický pohled a gra­fika, běžící v roz­li­šení 800x600, je celkem de­tailní a při­po­míná třeba X-COM. V nej­vět­ším od­dá­lení máte celou mapu jako na dlani a po­zo­ru­jete jak vláčky sviští kra­ji­nou a vy­dě­lá­vají.

Já jsem hrál verzi z února 2004 ozna­če­nou jako 0.84.2.3 a je tedy dost prav­dě­po­dobné, že autor na strán­kách v této době nabízí ke sta­žení verzi novou, lepší. Je pravda, že ně­ko­lik funkcí bylo ve hře ozna­čeno jako ex­pe­ri­men­tální nebo ne­do­kon­čené (např. tva­ro­vání svahů a stavba elek­tric­kých roz­vodů od elek­trá­ren.

Co říci zá­vě­rem? Si­mu­trans je kom­plexní si­mu­lá­tor do­pravy če­ho­koli kam­koli po­dobný na­pří­klad Trans­port ty­co­onu. Kdo má tyto hry rád určitě se pobaví i u Si­mu­trans. Nic to ne­stojí, tak to zkuste, po­stavte že­lez­nici z uhel­ného dolu k elek­trárně, elek­tri­fi­kujte ji, kupte lo­ko­mo­tivu, ně­ko­lik vagónů, vy­dě­lejte svůj první milion a jste po­la­peni stejně jako já.

hod­no­cení: Vý­borný fre­e­ware tycoon – vy­zkou­šejte, stojí za to!

Do­pl­něno 8.dubna 2005

Stáh­nul jsem si no­vější verzi Si­mu­trans v 0.84.16.2. Za­zi­po­vané sou­bory měly něco málo přes 2 MB. Změn je oproti verzi 0.84.2.3 docela dost: na­pří­klad ně­ko­lik druhů silnic a že­lez­nic li­ší­cích se cenou a ma­xi­mální možnou rych­lostí, lepší in­for­mace o tom co se kam a odkud dováží (ukáže se to na mapě po uká­zání na danou to­várnu). Fun­guje zpří­stup­ňo­vání jed­not­li­vých vo­zi­del podle roku ve kterém se na­chá­zíte (tedy ne­mů­žete těsně po za­čátku hry, kdy je rok 1930, po­u­ží­vat mo­derní rych­lo­vlaky, což v té staré verzi šlo), takže teď za­čí­náte hezky s par­ními lo­ko­mo­ti­vami a po­stupně se pro­bí­ráte roky a při­chá­zejí nové a nové a lepší stroje.

Když jsem se trochu po­roz­hlédl po in­ter­netu zjis­til jsem, že kolem Si­mu­trans je celkem roz­sáhlá fa­nouš­kov­ská ko­mu­nita. Z čes­kých in­ter­ne­to­vých strá­nek do­po­ru­čuji zejména www.si­mu­trans.wz.cz, kde si můžete stáh­nout nové verze, ak­tu­ální češ­tinu do hry, do­da­tek, který do hry přidá po­tra­vi­nář­ský prů­mysl a další.

Také jsem na­ra­zil na verzi Si­mu­trans 128x128. (Pů­vodní verze je ozna­čo­vána jako Si­mu­trans 64*64). Pů­vodně to byla jen kopie hry, která na­bí­zela větší a de­tail­nější budovy, ale časem se z toho vy­vi­nula sa­mo­statná hra s novými funk­cemi, mož­nostmi a novým eko­no­mic­kým sys­té­mem. Ale má to i pár ne­vý­hod, hra vy­ža­duje vyšší výkon po­čí­tače(550MHz na­proti 133MHz po­třeb­ných pro Si­mu­trans 64x64), 6× více paměti, z in­ter­netu je třeba stáh­nout 10× větší in­sta­laci. Verzi 128x128 jsem ještě ne­stáh­nul a všechny in­for­mace o ní jsem pouze pře­tlu­mo­čil z in­ter­netu. Časem ji stáhnu a po­dě­lím se o nabité po­znatky.

Do­pl­něno 11.dubna 2005

Hrál jsem dál a přišel jsem na ně­ko­lik po­znatků.

Soupravy vlaků lze upra­vo­vat tak, že do jízd­ního plánu se přidá depo. Vlak tam dojede a tam se mohou ode­bí­rat/při­dá­vat vagóny, měnit lo­ko­mo­tivy.

Naučil jsem se po­u­ží­vat se­ma­fory. Je vý­hodné po­sta­vit vedle sebe dvě koleje a pomocí jed­no­směr­ných se­ma­forů rozkous­ko­vat trať na jed­no­směrné seg­menty, tak, že na jedné koleji se jezdí jen jedním směrem a na druhé tím druhým. Pak se na trať dá vy­pus­tit mnoho sa­mo­stat­ných vlaků, které se ne­srá­žejí, ale vždy po­čkají, až je před nimi prázdno a pak jedou. To jsem dříve ne­vě­děl a tak jsem stavěl nové koleje pro spoj mezi kaž­dými dvěma to­vár­nami. Vzni­kaly mi takové mon­strózní ná­draží s množ­stvím nad­jezdů a pod­jezdů (je to dobře patrné z okol­ních ob­rázků).

Pů­vodně jsem psal, že se pře­prava lidí ne­vy­platí, ale to není pravda. Musí se to vzít trochu glo­bálně a pak to vynáší sta­ti­síce. Model je jed­no­du­chý: po každém městě jezdí au­to­busy mezi mnoha sta­ni­cemi a roz­vá­žejí lidi po městě nebo z/na ná­draží. A všechny města jsou spo­jena vlakem. A pak to fun­guje. Lidi chtějí ces­to­vat na různá místa a když ne­mo­hou, tak ne­ces­tují. Stačí jim dát pří­le­ži­tost a oni začnou jezdit.

Taky jsem začal hrát mapu s vod­ními plo­chami a přišel jsem na to, že lodě se silně vy­platí: pojmou celkem hodně ná­kladu, ale hlavně mají za­ne­dba­telné pro­vozní ná­klady. A tak do­prava ropy z ropné plo­šiny po vodě vyjde lev­něji než vlakem ze stejně vzdá­le­ného rop­ného vrtu na pev­nině.

Shr­nuto a pod­tr­ženo: Si­mu­trans se s každou novou verzí blíží k do­ko­na­lému ty­co­onu.

Do­pl­něno 15.dubna 2005

Stáhl jsem si ak­tu­álně nej­no­vější verzi Si­mu­trans. Nese ozna­čení 0.86.0.3 a na strán­kách www.si­mu­trans.wz.cz ji bylo možné stáh­nout už 12.4.2005 i když jsem o ní slyšel už dříve. Zatím jsem ji pro­hlédl jen zběžně a při­ná­ším stručný pře­hled no­vi­nek:

I když jsem to ne­zmí­nil dřív, říkám to teď: Si­mu­trans šlape nejen pod Win­dows, ale i v Linuxu. Takže vy­zna­vači vel­kého tuč­ňáka si zapaří taky.

Když už jsem v po­sled­ním týdnu vy­mě­nil tři verze, slu­šelo by se říct, že ulo­žené hry z jed­not­li­vých verzí jsou vzá­jemně ne­kom­pa­ti­bilní. Ale to nevadí, pro­tože pak můžete pro­zkou­má­vat no­vinky na nové mapě.

ob­rázky z verze 0.84.16.2:

měs­tečko jako na dlani
ná­draží
ná­draží
před­městí Ště­cho­vic
ať žije MHD
pohled na moji trans­portní říši
vlak k ra­fi­ne­rii
čtyř­ko­lejka
hustá že­lez­niční síť
most přes řeku Kwai
ka­tedrála
tábor v ranném stadiu roz­voje
fi­nanční úspě­chy!
koleje kam se po­dí­váš
v depu plá­nu­jeme linky

ob­rázky z verze 0.86.0.3:

Kutná Hora: cen­t­rum a před­městí
Božkov: město mra­kodrapů
měs­tečko u tratě
krása ne­smírná
Praha – Hlavní ná­draží
—Kaja47

tipy pro pře­pravu ces­tu­jí­cích a pošty

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz