k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Některé nápady přicházejí jenom na určitých místech v určitý čas...

9. 4. 2013 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc-nd (via)

… a moje místo je bar Repete devět hodin večer.

Na Twit­teru jsem se už pod­řekl a něco málo na­zna­čil o po­di­vu­hod­ných okol­nos­tech, které mě do­nu­tily zase něco dělat a na malou chvíli hořet a začít psát, oka­mžitě, kom­pul­zivně, ještě s horkou hlavou, ne­od­klá­dat, ne­vy­chlá­dat a před­běh­nout otázky a po­chyb­nosti. Na za­čátku jsem měl v hlavě jenom název „Bad Joke In­cor­po­ra­ted“ a nutkání napsat něco, co se bude ode­hrá­vat během při­jí­ma­cího po­ho­voru. Věci na sebe ne­ne­chaly dlouho čekat. Při cestě na ná­draží jsem na ty skromné kosti se začal na­ba­lo­vat nápady, pro­středí, děj, kon­text, vy­znění, nějaké širší myš­lenky. Ve vlaku jsem si pak sedl, vytáhl no­te­book a začal psát:

Nad mra­kodra­pem Carus Fe­ro­cia krou­žil Me­cha­nický Drak, děsivá kre­a­tura, která mohla celé město v je­di­ném oka­mžiku se­žeh­nout na prach, ale všichni se tvá­řili jako by se nic nedělo, jako kdyby se První Na­no­me­cha­nická Re­vo­luce nikdy ne­stala a ne­zplo­dila ně­ko­lik ta­ko­vý­hle zrůd.

Mířil jsem přímo tam, do jeho stínu. V mra­kodrapu Carus Fe­ro­cia jsem měl po­ho­vor u spo­leč­nosti Bad Joke In­cor­po­ra­ted, na pozici, která se okra­jově týkala Me­cha­nic­kého Draka a jeho stínu a to mě děsilo…

Tohle roz­hodně nebylo v plánu. Me­cha­nický drak? První Na­no­me­cha­nická Re­vo­luce? Carus Fe­ro­cia? Prostě jsem začal psát a jenom sle­do­val, kam mě prsty me­cha­nicky tan­čící po klá­ves­nici za­ne­sou. Vý­sled­kem je lehké sci-fi o psy­cho­pa­tic­kých an­dro­i­dech, které se ode­hrává během pra­cov­ního po­ho­voru, zapadá do šílené re­a­lity Aryt­mie a okra­jově zmi­ňuje ši­ro­kou paletu témat jako in­for­mační zá­vis­lost, spor Chom­sky vs. Norvig, pro­blémy vědomí atd. atd. Zkrátka další věc po­sta­vená na tan­gen­tách po­dobně jako Ho­rečka.

Pokud teď hle­dáte odkaz na po­vídku, musím vás zkla­mat. Roz­hodl jsem se totiž, že Bad Joke In­cor­po­ra­ted při­hlá­sím do jedné li­te­rární sou­těže a v pra­vi­dlech stojí, že pří­spě­vek nemá být už pu­b­li­ko­vaný. Nevím, jestli se počítá pu­b­li­kace na webu ka­libru k47čky, který má ná­vštěv­nost nula-nula-nic, ale nechci to ris­ko­vat. Po­vídku tady zve­řej­ním na konci května, až soutěž s velkou slávou pro­hraju.

A to mě při­vádí k dal­šímu bodu dneš­ního pro­gramu, který se taky týká in­spi­race ome­zené jak časově tak i pro­sto­rově a zá­ro­veň je určený pro soutěž: Když jsem se hledal ak­tu­ální li­te­rární sou­těže, našel jsem dvě, které končí ve stej­nou dobu. Jedna z nich je čistě sci-fi a do ní pošlu Bad Joke In­cor­po­ra­ted. Druhá je te­ma­ticky čisté fan­tasy a to­muhle žánru se ne­vě­nuji. Řekl jsem, že by byla škoda se o něco ne­po­ku­sit, aspoň o ně­ja­kou žánro­vou sa­bo­táž, ale ne­na­pa­dalo mě nic, o čem bych mohl psát. Ale pak jsem v pátek v devět večer seděl v baru Repete, upíjel Gimlet, z re­pro­duk­torů hrála spe­ci­ální hudba a na­jed­nou to dávalo smysl, na­jed­nou mě in­fi­ko­vala in­spi­race a v hlavě mi začal krys­ta­li­zo­vat nápad na fan­tasy pod­pá­sovku, která splní žánrové zadání jen tak mi­mo­cho­dem, ale můžu se v ní vě­no­vat Vlast­ním Věcem.

No a tuhle věc taky ne­zve­řej­ním do doby než budu ze sou­těže vy­po­vě­zen a vyhnán po­ma­zaný dehtem a peřím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz