k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Hlad a nedostatek

27. 7. 2020 — k47

Teď už chápu, proč k top-mo­del­lingu patří kokain.

V po­sled­ních dnech jsem se začal stra­vo­vat velice zdravě, striktní režim, nízké ka­lo­rie, nízké všechno a povím vám, že bez paliva v kotli si člověk někdy při­padá velice, velice una­vený.

Dovedu si před­sta­vit, že oběti nej­vyš­ších příček mo­de­lingu, kde ide­ální žena je oči­vidně taková, která večeři na­po­sledy viděla minulý týden a to ještě na fotce, se cítí po­ně­kud bez ener­gie. Kokain proto dává do­ko­nalý smysl: Žádné ka­lo­rie, ma­xi­mum ener­gie.

Jinak taky z reakcí okolí na změnu ži­vo­to­správy do­stá­vám pocit, že lidé jako prů­měrná po­pu­lace prů­měrné re­pub­liky v prů­měrné Evropě mají zkres­le­nou před­stavu o hra­nici strá­dání a tom, kolik by člověk měl jíst. Obě hra­nice mají po­su­nuty mnohem výš, než ve sku­teč­nosti jsou.

Pocit hladu není nijak špatný. Chvíli po­čkejte a on dost možná zmizí. Ne­zna­mená to, že člověk musí běžet do led­nice a zob­nout si tři buřty a za­kous­nout se do cihly másla vždy, když si při­padá tro­šičku prázdný. Za dva týdny dů­sled­ného režimu 3-5 jídel denně, žádné vy­bí­rání led­nice jen proto, že mám na něco chuť, ten pocit, že něco musím ne­u­stále jíst, více méně zmizel.

Když za­čnete po­čí­tat ka­lo­rie a z jí­del­níčku vy­há­zíte všechny ka­lo­rické bomby, všechno sladké a tučné, cítíte se na­sy­cení i když sníte jen vaše BMR nebo do­konce méně. A to BMR – basal me­ta­bo­lic rate – udává mi­ni­mum ka­lo­rií nut­ných pro fun­go­vání or­ga­nismu bez námahy.

Takže tak. K hrůze všech našich ba­bi­ček nej­spíš budeme v pohodě, když budeme jíst mnohem méně a občas vám za­kručí v břiše, jako národ stej­nak máme ko­lek­tivně nad­váhu, ale zase ne tak málo, že budeme padat únavou.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz