k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bůh jiným jménem

26. 4. 2020 — k47

Je zá­bavné být u toho, když se tech­nic­kým typům podaří ob­je­vit boha, ale se­be­dů­věra v jejich hi-tech do­ved­nosti, ma­te­ma­tický žargon a téměř uni­ver­zální opo­vr­ho­vání spo­le­čen­skými vědami a his­to­rií jim zne­mož­ňuje si uvě­do­mit, co se jim právě po­da­řilo. Nebo možná to není zas taková sranda, pro­tože kolem těchto spe­ci­ál­ních je­dinců se aura dů­le­ži­tosti táhne jako špatný smrad a ostatní mívají ten­denci při­klá­dat jejich ší­len­ství ne­nu­lo­vou váhu. Možná to bude mít něco spo­leč­ného s tím, že mezi tyhle po­ma­tence patří pár lidí z mi­li­ar­dář­ské krusty.

Jeden z bohů jiným jménem je si­mu­lační hy­po­téza. Jde o ne­fal­si­fi­ko­va­tel­nou tezi a proto, dle dikta Karla Po­p­pera, putuje do koše. Podoby boha začne na­bý­vat, když ji za­čneme brát jako ne­zvrat­nou pravdu (pro­tože ma­te­ma­tika, prav­dě­po­dob­nost a Ba­ye­sovké blá­boly) a z toho od­vo­zo­vat, co po nás naši si­mu­lační vládci chtějí a co musíme dělat, aby nás ne­vy­pnuli. Máme být co nej­za­jí­ma­vější, aby měli co stu­do­vat? Máme být co nejméně ex­tra­va­gantní, aby si­mu­lace ne­žrala tolik RAMky? Máme se modlit k Mekce ma­in­framu? Máme každou neděli chodit do kos­tela? Nebo do da­ta­cen­tra?

Po­dob­nost je čistě ná­hodná, po­cho­pi­telně. Máme ne­fal­si­fi­ko­va­tel­nou teorii, která dik­tuje, jak máme žít, jinak nás stihne ob­rov­ský trest. Tady ale nejde o boha, o ten pře­ži­tek dáv­no­věku, všechno je velice ra­ci­o­nální, ma­te­ma­tické a vě­decké. Pas­ca­lova sázka má také jediné řešení, které je zcela ra­ci­o­nální a vy­chází z teorie her – věřit v bohy, pro­tože co kdyby přece jenom exis­to­vali.

Kdyby exis­to­vala i ma­ličká šance, že si­mu­lační hy­po­téza platí, tak hrát špatně naše životy by mělo ne­ko­nečně fa­tální ná­sle­dek – konec re­a­lity. Proto se musíme chovat jako kdyby pla­tila.

A právě v tomhle bodu se po­da­řilo hi-tech po­ma­ten­cům po­sta­vit boha 2.0. Jen na­ho­dilá pra­vi­dla z nichž deset bylo vy­te­sáno do ka­men­ných placek vy­stří­daly za lo­gické de­dukce mas­ko­vané spe­ku­lace nad ne­o­vě­ři­tel­nými axiómy, boží trest věč­ného utr­pení v pekle pro ty, kdo ne­po­cho­duje podle božího rytmu, na­hra­dila exis­tenční nicota vy­pnu­tého po­čí­tače a lo­bo­to­mi­zo­va­ného, kru­tého a žár­li­vého boha starého zákona na­hra­dil… ten zůstal.

Další z bož­stev, které po­de­přeno tech­nic­kým žar­go­nem a fu­tu­ris­tic­kým za­ní­ce­ním, působí skoro uvě­ři­telně, je Rokův ba­zi­li­šek – hy­po­te­tický AI despota bu­douc­nosti, který re­trospek­tivně po­trestá všechny, kdo ne­při­spěli k jeho vy­tvo­ření. Podle ako­lytů ba­zi­liška už jen sa­motná myš­lenka před­sta­vuje ne­bez­pečí, pro­tože nutně vede k jeho stvo­ření. Bůh také získá moc, jen když v něj věří lidé, hlavně ti vy­stra­šení jeho te­ro­rem a ti s po­chod­němi a mu­čí­cími ná­stroji.

Na Rokově ba­zi­liš­kovi je dů­le­žitá klička nad­při­ro­zena, ten zpětný trest. Pokud osobně ne­při­spě­jete k jeho zrodu, ne­ko­nečně mocná AI zre­kon­stru­uje vaši kopii a tu bude věčně trestat a mučit. Ba­zi­li­šek ke své funkci po­tře­buje vlast­nosti ob­vykle při­pi­so­vané bohům. Musí být vše­vě­doucí a vše­ho­schopný do té míry, že vidí zpět v čase. Ako­ly­tové tohle obe­jdou dohady, že AI bude tak vy­spělá a bude mít tak do­ko­na­lou zna­lost kaž­dého atomu světa, že snadno do­po­čítá podobu světa v době, kdy mu ne­vě­řící ne­chtěli slou­žit.

I kdyby to bylo možné (a to je velké kdyby), moje si­mu­lace nejsem já, jde o ne­sou­vi­se­jící entitu, jeho mučení není moje. Kdyby mučil mojí si­mu­laci, za­tímco jsem naživu, nic nebudu cítit. Proč by to mělo být jinak, když to pro­vádí AI?

Navíc je to za­lo­žené na dal­ších ne­vy­řče­ných před­po­kla­dech, třeba že ti, kdo budou slou­žit stvo­ření ba­zi­liška, budou ušet­řeni. Pře­mýš­líme o hy­po­te­tické super-po­kro­čilé sa­dis­tické AI, která chce vy­hla­dit ne­po­ho­dl­nou kon­ku­renci, tak proč ušetří své otce a matky? Uva­žu­jeme boha a před­stí­ráme, že známe jeho záměry, skoro jako kdyby byli se­psány v jisté knize.

Si­mu­lace a ba­zi­li­šek jsou jen nové formy sta­rých bohů, pri­mi­tivní po­ví­dačky pro mo­derní dobu, kterým le­gi­ti­mitu dává jen za­ha­lení do hávu po­čí­tačů, vědy a umělé in­te­li­gence.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz