k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Alzheimer

31. 7. 2020 — k47

Al­zhe­i­me­rova cho­roba mě děsí.

Ne­dávno soc-nety pro­le­tělo něco s Trum­pem a testem zá­klad­ních ko­gni­tiv­ních schop­ností. Ame­rický pre­zi­dent tvrdil, že po­slední otázky testu jsou strašně těžké nebo něco na ten způsob. Jednou z nich bylo po­čí­tat po sedmi od sta dolů. Pravda, není to nijak pří­jemný dušení úkon, ale pro „ex­trémně sta­bil­ního génia“ to musí být brn­kačka, ne? Na tom ale teď ne­zá­leží.

Díval jsem se, co je to za test a dle všeho jde o Mon­treal Co­gni­tive As­sess­ment po­u­ží­vaný pro scre­e­ning ko­gni­tiv­ního de­fi­citu. Jeho smys­lem není pro­ká­zat něčí ge­ni­a­litu (k tomu lépe po­slouží WAIS), ale rychle naťuk­nout jestli je něco špatně. Můžete se pře­svěd­čit sami, sou­časná verze se dá snadno najít na in­ter­netu.

Test ukáže chřad­noucí du­ševní schop­nosti. Wi­ki­pe­die uka­zuje tenhle srd­cervoucí ob­rá­zek, jak pa­ci­ent s Al­zhe­i­me­ro­vou cho­ro­bou splnil úkol na­kres­lit hodiny a je to tak straš­livě smutné. Člověk ještě pa­ma­tuje, že hodiny bývají kulaté a jsou na nich někde nějaká čísla, ale nic dal­šího už nedává smysl. Z paměti a schop­nosti uva­žo­vání zbyly trosky.

O Al­zhe­i­me­rovi se zmí­nila Di­gi­tální De­mence. Autor po­pi­so­val pomalé vad­nutí men­tál­ních schop­ností, apatii, ne­teč­nost k novému, ztrátu mo­ti­vace, mizení paměti, nej­prve té krát­ko­dobé, ale po­stupně se vy­trá­celo i skalní pod­loží sta­rých vzpo­mí­nek. Začnou vy­pa­dá­vat slova, do­sta­vuje se zma­tení, de­pre­sivní symptomy, změny nálady, pa­ra­noia, člověk se ztrácí ve známém pro­středí, má pro­blémy s vy­ja­d­řo­vá­ním, ne­po­znává známé tváře a na­ko­nec ztratí i sám sebe. Celé se to děje, aniž by si změny po­sti­žený dobře uvě­do­mo­val.

Všechno je to po­ně­kud děsivé. Pomalý sesun k nicotě. A to nemusí jít o kra­to­chvíli vy­hra­ze­nou pro stáří. Exis­tuje early-onset Al­zhe­i­mer's di­se­ase (G30.0 podle ICD-10) a název říká všechno dů­le­žité. Výše po­psané symptomy, jen dříve. Ob­vykle mezi pa­de­sáti a še­de­sáti, ex­trémně zřídka po tři­cítce.

Mám před sebou pár dekád, než se do­stanu do hlavní ri­zi­kové sku­piny, přesto even­tu­a­lita zkratky k nicotě se mi nad hlavou houpe jako Da­moklův meč. Sta­tis­ticky ne­prav­dě­po­dobné, ale někdo se tou sta­tis­ti­kou musí stát.

Jeden z raných symptomů Al­zhe­i­me­rovy nemoci jsou pro­blémy s ja­zy­kem – zmen­šu­jící se slovní zásoba, ne­schop­nost si vy­ba­vit slova, horší ply­nu­lost vy­ja­d­řo­vání, které vedou k ochu­zení mlu­ve­ného i psa­ného jazyka.

Psa­ného. To je dů­le­žité. Zna­mená to, že tenhle web se stal mojí anamné­zou.


+1: Wil­liam Uter­moh­len

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz