k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zbavit se sousedovic psa

13. 10. 2019 — k47

Po­slední dobou nemůžu spát. V noci začne štěkat něčí pod­vraťák a vydrží vy­dá­vat zvuky bez pře­stávky aspoň hodinu. Krása. V půl třetí se zblázní, začne řádit v před­síni a tak ho ma­ji­telé vy­pustí ven, aby je ne­ru­šil, ale zato začne otra­vo­vat široké okolí. Hodinu. Možná víc. Bez pře­stávky. Díky moc za vaší ohle­du­pl­nost.

Když jsem nemohl zabrat, začal jsem na in­ter­netu hledat způ­soby, jak beze stop a bez po­de­zření zabít psa. Jak jinak. Nikoho by nemělo pře­kva­pit, že na in­ter­netu exis­tují místa, kde člo­věku ochotně poradí. Ně­která z nich jsou dis­kuzní vlákna ar­chi­vo­vaná víc jak deset let pro po­třeby bu­dou­cích ge­ne­rací.

Nej­jed­no­dušší řešení pro­blému před­sta­vuje jed na krysy. Ten je účinný, ale není příliš ne­ná­padný. Když zvíře pojde za po­de­zře­lých okol­ností a vypadá to jako otrava, vzbudí to po­de­zření. Navíc jed musíte koupit a to i když ne­pla­títe kartou (což byste neměli, tak jako tak), za­ne­chává stopy a svědky.

Otázka „kdo si ne­dávno koupil jed na krysy“ má menší pe­ri­metr, než „kdo si tu ne­dávno koupil čo­ko­ládu“. Jed jen pár lidí, čo­ko­ládu skoro všichni. Jak se té be­ze­sné noci uká­zalo, celá plejáda běž­ných po­tra­vin je pro psy je­do­vatá a může s tro­chou štěstí při­vo­dit smrt: Maka­da­mi­ové ořechy, víno, ro­zinky, sla­di­dlo xy­li­tol, cibule, česnek, ni­ko­tin, čo­ko­láda (hlavně černá)ně­které kvě­tiny. Za­balte zvo­lený pro­stře­dek od­platy do koule masa, hoďte přes plot a vy­chut­nejte si klid.

Ne že bych tenhle čin spáchal nebo chtěl. Nedává to smysl teď, když jsem tu napsal něco, co by bylo de facto do­znání k činu. Navíc dle zákona hrozí pokuta až 500k za zabití zví­řete a až 200k za pro­pa­gaci týrání zvířat a tenhle blok textu se tech­nicky kva­li­fi­kuje jako pro­pa­gace. V zákoně se píše:

Za pro­pa­gaci týrání se po­va­žuje zejména […] zve­řej­nění popisu, […], které navádí k po­stu­pům, […] usmr­co­vání, […] a zá­sa­hům do jeho zdra­vot­ního stavu […]

Nicméně všechno se dá najít na wi­ki­pe­dii, když budete vy­hle­dá­vat spo­jení „to­xi­city in dogs“.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz