k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Scandianavian Chemicals and Genetic (SGC)

— k47

(název je uváděn v obou tva­rech: SCG i SGC)

Spo­leč­nost vy­rá­bě­jící syn­te­tický kofein, syn­thein, syn­deum, S36 a celou plejádu další pod­půr­ných látek. Nabízí ně­ko­lik (pře­vážně ge­ne­ric­kých) léků, ale nej­větší úspě­chy za­zna­me­nala v ob­lasti sti­mu­lantů, které ne­způ­so­bují zá­vis­lost a mají za­ne­dba­telné množ­ství ve­d­lej­ších účinků a proto nejsou kla­si­fi­ko­vány jako drogy nebo ná­vy­kové látky a jsou pře­vážně po­vo­leny. SGC začíná být známá v doby, kdy začíná Ter­mi­na­lita.

SGC se dále zabývá vý­zku­mem ge­ne­tiky a ge­ne­tic­kými mo­di­fi­ka­cemi or­ga­nismů. Vý­sled­kem byly (zatím) pře­vážně ma­lič­kosti a drob­nosti. V šestém díle Ter­mi­na­lity se píše:

[Syn­thein] byl jen jeden z řady skvě­lých vy­ná­lezů spo­leč­nosti Scan­di­a­na­vian Che­mi­cals and Ge­ne­tic, která také vy­šlech­tila stromy, které kvetou osle­pu­jí­cími bílými květy od jara do pod­zimu, a přišla se spous­tou dal­ších ba­nál­ností, které měly zpří­jem­nit naše smutné životy.

Poz­ději byla SGC kom­pletně zni­čena a zkra­cho­vala po sérii kauz a šo­ku­jí­cích zjiš­tění.

V po­vídce Dům na okraji dějin je SGC (spolu s Cor­po­ral Cortex) zmí­něna ve spo­ji­tosti s tím, že právě v SGC vy­tvo­řili Šan­ghaj­skou kr­vá­ci­vou ho­reč­kou a o čtyři roky poz­ději na ní ob­je­vili lék. Ale Dům ne­patří do kánonu.

Do SGC in­ves­to­val i Mi­chael Ellis přes svojí firmu Cor­po­ral Cortex (CC) a část vlast­lil i K.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz