k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Orbitální bombardéry

— k47

Or­bi­tální bom­bar­dér je kon­cept, který se vy­skytl v uni­verzu Aryt­mie po­čí­naje po­víd­kou Ano­ma­lo­ca­ris De­t­ri­men­tum. Ve své pod­statě jde o obří kos­mic­kou loď na­lo­že­nou zbra­němi, která obíhá na orbitě a není schopna ji opus­tit. Jejím je­di­ným smys­lem je bom­bar­do­vat povrch pla­nety, což je do­ko­nalý kon­cept krásně za­pa­da­jící do ab­surdní, tís­nivé re­a­lity poz­děj­ších Aryt­mií. Někdo si dal tu práci, aby vy­pus­til na orbitu ob­rov­skou pev­nost na­lo­že­nou bom­bami a la­se­ro­vými kanóny, která míří na povrch pla­nety, tedy na vlastní lidi. A přitom ne­e­xis­tuje žádný ne­pří­tel, žádní oni, svět je sjed­no­cen pod jednou vlaj­kou mega-státu Svo­bod­ných Národů Pla­nety Země. Ale bez ne­pří­tele se vy­tra­tila mož­nost vy­u­ží­vat určité druhy glo­bál­ního psy­cho­lo­gic­kého nátlaku, stra­chu a pod­ma­ňo­vat si davy pa­tri­o­tis­mem a lo­gi­kou, že kdo není s námi, je proti nám. Jaký smysl potom dává vy­puš­tění smr­tí­cích oblud na oběž­nou dráhu? Žádný. Je to jenom další pro­stře­dek, jak vy­vo­lat strach.

Ničivá síla or­bi­tál­ních bom­bar­dérů byla ne­sku­tečná a děsivá. Kon­ver­tor v jednom oka­mžiku za­há­jil masivní or­bi­tální bom­bar­do­vání a prstem smazal z mapy tisíce čtve­reč­ních ki­lo­me­trů země. Bom­bar­déry byly z části nebo úplně kon­t­ro­lo­vány církví. Z velké části jsou au­to­ma­ti­zo­vané a na­po­jené na Cen­t­rální Sle­do­vací Da­ta­bázi.

Jediný bom­bar­dér kte­rému se věnuje větší zmínka je ha­va­ro­vaný Pro­bi­tas Ty­ran­nus (což v pře­kladu zna­mená svr­cho­vaný vládce). Pro­bi­tas Ty­ran­nus byl první or­bi­tální bom­bar­dér, který byl kdy po­sta­ven. Hlavní hrdina Aryt­mie se dostal k jeho vraku přídí za­bo­ře­ného do země. Záď se tyčila do výšky čtyř ki­lo­me­trů (pře­há­nění všeho až do ex­trému je pro Aryt­mii ty­pické). Po zni­čení Pro­bi­tas Ty­ran­nus byly po­sta­veny další or­bi­tální bom­bar­déry.

Ví se, že jich bylo vy­puš­těno na oběž­nou dráhu mi­ni­málně 141. Jinde se píše, že obloha byla pře­pl­něna hro­zi­vými stíny or­bi­tál­ních bom­bar­dérů. Na jiném místě se pak říká: díval se nahoru na hvězdy, za­sti­ňo­vané ne­smír­nými těly or­bi­tál­ních bom­bar­dérů, což zna­mená, že musely být jasně vi­di­telné ze země a muselo jich být mi­ni­málně tolik, aby nějak zá­sad­něji za­stí­nily oblohu. Kromě pro­porcí Pro­bi­tas Ty­ran­nus není nikde jinde zmínka o jejich ve­li­kosti, ale je dost možné, že další typ bom­bar­dérů byl větší první série.

V po­znám­kách k po­kra­čo­vání Aryt­mie mám zmínku o dalším možném bom­bar­déru: …ve kterém se po­slední dne jme­no­val Ter­mi­nus – stejně jako opuš­těná or­bi­tální pev­nost, která plula vra­ko­viš­těm křiž­níků a kde byl ně­ko­lik dní uvěz­něn a čekal na roz­hře­šení.

**

Nápad na or­bi­tální bom­bar­déry začal jedna z mnoha ko­lek­tiv­ních haluzí, když Marty s Helbim hrál Ground con­t­rol 2.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz