k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Margaras Unlimited

— k47

Mar­ga­ras je ozna­čení pro jinak be­ze­jmen­nou or­ga­ni­zaci spe­ci­a­li­zu­jící se na zpra­vo­daj­ské a vý­zvědné služby, vy­šet­řo­vání a prodej in­for­mací. Jde o ob­rov­skou firmu fun­gu­jící v úplném uta­jení, která nemá žádnou ve­řej­nou tvář.

Jméno Mar­ga­ras Un­li­mi­ted není ofi­ci­ální ozna­čení. Bylo firmě při­dě­leno sku­pi­nou blo­ggerů a kon­spi­rač­ních te­o­re­tiků, kteří začali něco tušit krátce po úni­cích emailů ze spo­leč­nosti Strat­for. Jde o jméno fik­tivní or­ga­ni­zace z románu Wil­li­ama S. Burrou­ghse Zá­padní země, kterou autor uvádí slovy: […] me­zi­ná­rodní zpra­vo­daj­ské službě, která není za­vá­zána věr­ností žádné zemi ani žádné známé sku­pině.

V kon­spi­rač­ních kru­zích se rychle začalo spe­ku­lo­vat, co je vlastně Mar­ga­ras zač. I přes ne­do­sta­tek in­for­mací se vět­šina kon­spi­rá­torů scho­duje na tom, že Mar­ga­ras je velice ne­bez­pečná a ru­tinně pro­vádí vraždy a aten­táty.

Na Mar­ga­ras má kon­takty re­dakce Le Re­vol­ver De Verre, která je po­u­žívá k nákupu pr­vot­ních vo­dí­tek k re­por­tá­žím. Kon­takt také možná mají po­etové kolem Starce z Hory. Ti přes ně do­ru­čili balík Ada­movi K. a Peovi do Skot­ska, ale možná se jen sna­žili, aby to tak vy­pa­dalo (viz Ka­tedrála). Dobré kon­takty měli Bratři Ka­ra­ma­zovi (Šmída, Nie­vald, Hli­no­maz a ze­snulý Her­zmann), kteří je vy­u­ží­vali pro své ak­ti­vity sou­kro­mého boje proti kri­mi­na­litě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz