k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Ideopolicie

— k47

Nápad pře­vzatý z Orwellova 1984, tedy po­li­cejní složky pro boj s Thou­ght crime – „ne­bez­peč­ného“ pro­ti­re­žim­ního myš­lení.

Ale v Aryt­mii Ide­o­po­li­cie zmu­to­vala do ob­lud­ných roz­měrů, nemá jasně de­fi­no­va­nou roli, může si do­vo­lit prak­ticky cokoli, sle­duje vlastní lidi. Ide­o­po­li­cie se v Aryt­mii vymkla ja­ké­koli kon­t­role a stala se ra­ko­vi­nou, která sužuje všechny pře­ži­vší na pla­netě Zemi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz