k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Bratři Karamazovi

— k47

Tro­jice taj­ných po­li­cistů/detek­tivů, kteří slídí kolem party. Parta nezná jejich jména, jen občas pro­blesk­nou jejich krycí jména.

Jsou to tři se­ri­ózně vy­pa­da­jící chlapi. Téměř vždy v ob­le­cích (ne vždy černé, ne­vy­pa­dají jak agenti z ma­t­rixu, ale spíš jako de­tek­ti­vové z dob pro­hi­bice), všichni tři mají černé vlasy, občas (černé) klo­bouky a černé brýle


Čle­nové:

Krycí jména: P.T. Afer; P.V. Maro, P.O. Naso (AmeN)

ve Světlu v zádech se o nich mluví jako o kou­zel­ní­cích.

vy­sky­tují se v Pří­běhu špíny vel­ko­města a Světlu v zádech

Ozna­čo­váni jako 3K nebo K3 (takto jsou po­de­psaní i na za­cho­va­lých zbyt­cích spisu L. Dr­ti­kola)

Pra­cují (mimo jiné) pro Ev­rop­skou bez­peč­nostní agen­turu (EU­RO­POL ???), sa­mo­stat­nou bez­peč­nostní složku, která téměř nikomu ne­pod­léhá, má do­konce vlastní zá­sa­ho­vou jed­notku ar­mád­ního ražení (je najatá od jedné bez­peč­nostní agen­tury). Divize po­jme­no­vané podle znaku, který nosí: kolo, růže, oko, pěst, slunce (cel­ková síla 5000 mužů + trans­portní tech­nika). Tato bez­peč­nostní spo­leč­nost je na­po­jena na FTL a jiné do­pravní spo­leč­nosti. <= není jisté

Dva z bratrů Ka­ra­ma­zo­vých jsou do­o­pravdy bratři, tře­tího při­jali za bratra. Dva bratři jsou agenti Šmída a Nie­vald z Pří­běhu špíny vel­ko­města (otázka je, proč mají roz­dílná pří­jmení) a třetí je Hli­no­maz, který se k nim přidal (cy­nický ne­vě­řící ex-kněz)

Jejich sídlo (jenom bratrů Ka­ra­ma­zo­vých, ne celé or­ga­ni­zace) je dům na okraji Říčan (po­pi­so­ván jako „starý dům na okraji města“), téměř nikdy tam ne­po­bý­vají, je tam velice čisto a nejsou tam žádné po­stele (viz Světlo v zádech: Kuřáci opia)

v Tehově na Vy­sí­lačce jim patří jedem objekt, také tam po­bý­vají jenom velice zřídka, ještě méně než ve svém Ří­čan­ském domě, nikdo moc neví, co se tam děje do­o­pravdy (když tam začnou v březnu 2007 stavět nový vy­sí­lač, Ka­ra­ma­zovci se tam pár­krát mihnou, při­vo­lají do­dávku, naloží do ní nějaké kra­bice a pak se tam pře­sta­nou vy­sky­to­vat).

Když se Alex roz­hodne pátrat po bra­t­rech Ka­ra­ma­zo­vých, tak zjistí, že stáli za vy­šet­řo­vá­ním spousty pří­padů, jsou za­chy­ceni v pozadí na mnoha fot­kách, lidé z jejich Divizí pro­vá­děli zásahy na mnoho spor­ných lidí, nikde ne­zjistí jejich jména, jen občas pro­blesk­nou jejich pře­zdívky Ka­ra­ma­zovci jsou agenti Šmída a Nie­vald (bratři) z Pří­běhu špíny vel­ko­města a Cyril Hli­no­maz (který se k nim přidal časem a oni ho při­jali za bratra)

Ka­ra­ma­zovci byli ti „polští pro­ku­rá­toři“, kteří vy­šet­řo­vali kauzu Uni­pe­t­rolu a vy­slý­chali české po­li­tiky (9/2006)

citát ze Špíny, který po­pi­suje Ka­ra­ma­zovce: „Mys­líte,“ řekl Dr­ti­kol, „že chtějí do svých řad při­jmout no­váčky. V tom pří­padě by po­tře­bo­vali lidi, kteří nemají jiné úto­čiště, žádný pevný bod, někoho zne­chu­ce­ného, zma­te­ného, ožeb­ra­če­ného, někoho, komu se roz­padl vztah, ztra­til práci a neví čemu má věřit, pro­tože mu všechno při­padá lživé a ve­doucí ne­ná­vratně k zániku.“

Když se parta dozví mi­nu­lost KK. Ka­lan­dra po­pi­suje Ka­ra­ma­zovce takto: Někdo: „Ale vždyť je to tvoje vina, takže bys tomu neměl utíkat. Stejně tě zavřou.“ KK: „Ale oni mě ne­chtějí zavřít. Jenom se kolem člo­věka točí, hlí­dají si ho, nedají mu spát, pořád se dívají a všechno vědí a čtou si v něm. Hráb­nou ti do svě­domí a ukážou ti všechno to, co si sám ne­chceš při­znat a tak tě donutí, aby ses zbláz­nil.“

Parta se nikdy úplně ne­do­zví o Ka­lan­drově mi­nu­losti, jediný, kdo se jí po­slední den dozví je Carl So­lo­mon, ale ten o tom nikomu neřekl

Můžou to být lidé na úrovni Ci­zince nebo Glady resp. Ci­zi­nec a Glady můžou být sou­částí stejné or­ga­ni­zace.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz