k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

BlackHat

— k47

Blac­kHat (také psáno: Blac­kHât nebo Blâck) je sku­pina hac­kerů, která pů­vodně po­chází z FELu (Fa­kulty Elek­tro­tech­nické ČVUT) z doby, kdy tam za­čí­nali stu­do­vat Adam K., Peo a Ruby (2006-2007).

Pů­vodní Blac­kHat tvo­řilo pět script ki­d­dies/black hat hac­kerů, kteří byli mladí, se­be­jistí a měli pocit, že jsou ne­zra­ni­telní a nic se jim nemůže stát. Těchto prv­ních pět členů se iden­ti­fi­ko­valo tím, že sku­tečně nosili černé klo­bouky a ne­sta­rali se, jestli někdo ví, co dělají. Po­u­ží­vali pře­zdívky Craig, Eve (psáno EV∃), Mallory, Trudy a Oscar, podle jmen po­u­ží­va­ných pro pro­tiv­níky v popisu krypto al­go­ritmů v Ap­plied Cryp­to­gra­phy od Bruce Schne­iera.

Další ge­ne­race také pře­vážně po­chá­zela z FELu a znala se mezi sebou osobně aspoň od vidění, ale už ne­hlá­sila svojí pří­sluš­nost tak okatě a ne­no­sila černé klo­bouky. Do této druhé ge­ne­race patřil Peo (který po­u­ží­val nick Wendy) i Ruby (které říkali Raiden) a dal­ších asi šest lidí.

Blac­kHat se pak dál roz­růs­tal mimo FEL a při­dá­vali se k němu další lidé, kteří se už ne­znali osobně, ale jen přes své pseu­do­nymy. Do téhle ge­ne­race mimo jiné patří Mi­chael Ellis (který může, ale také nemusí být Trudy z první ge­ne­race), který po­sléze začal pře­tvá­řet Blac­kHat na or­ga­ni­zaci volně pro­po­je­ných spo­lu­pra­cu­jí­cích hac­kerů, kteří se ne­znají osobně, ko­mu­ni­kují pseu­do­nymně, a každý toho ví na ko­ho­koli jiného tolik, že kdyby kdo­koli de­zer­to­val a vy­zra­dil po­li­cii, ostatní na něj mají dost špíny, aby ho po­to­pili. Mi­chael Ellis byl pa­ra­no­idní a ma­ni­pu­la­tivní a dok­trínu vzá­jem­ného zni­čení po­va­žo­val za ne­zbyt­nou k tomu, aby celá or­ga­ni­zace mohla fun­go­vat i nadále.

Ellis poté za­lo­žil or­ga­ni­zaci Cor­po­ral Cortex (CC), která slou­žila jako ofi­ci­ální proxy firma jeho ne­le­gál­ním ak­ti­vi­tám. Do CC na­ver­bo­val velkou část hac­kerů z Blac­kHat, kteří tam dělali na le­gál­ních věceh, ale po pra­covní době spo­lu­pra­co­vali s El­li­sem na ne­le­gál­ním byz­nysu. Nikdo z nich ne­vě­děl, že v CC pra­cuje víc lidí z Blac­kHatu (ne­znali se osobně, jen přes svoje online pře­zdívky) a že celá ope­race je na obou stra­nách ovlá­dána El­li­sem. Velice ma­ni­pu­la­tivní Mi­chael Ellis je najal proto, aby nad nimi něl kon­t­rolu a mohl si je hlídat a mohl je najmout jedině proto, že o nich věděl mnohem víc, než oni věděli o něm a každou pra­covní pozici vy­tvo­řil danému čle­novi Blac­kHatu na míru přesně tak, že nemohl od­mít­nout.

Peo (pod pře­zdív­kou Wendy) byl členem Blac­kHatu jenom v jeho za­čát­cích a i v té době ho nudilo, co ostatní čle­nové dělají. Začal se bavit tím, že ostat­ním kazil jejich ope­race a za ně­ko­lik měsíců jim zhatil mnoho krá­deží hesel a čísel kre­dit­ních karet a šíření ma­l­ware a bot­netů a spa­mo­vání a čle­nové Blac­kHatu tak přišli o stovky tisíc dolarů (ne­dě­lal to z mo­rál­ních důvodů, ale jen proto, že ho to bavilo). Proto ho začali k smrti ne­ná­vi­dět a toto ne­přá­tel­ství čás­tečně ze­sláblo až po pádu Cor­po­ral Cortex, kdy s Adamem K a Peem uprchlíci z CC vy­hlá­sili ope­ra­tivní pří­měří.

Ruby (pod pře­zdív­kou Raiden) byla také pů­vod­ním členem Blac­kHat a vy­dr­žela déle než Peo, ale po určité době sama odešla a začala se vě­no­vat jiným věcem (opět ne z mo­rál­ních důvodů). I když se s ostat­ními novými členy skoro vůbec ne­ba­vila, za­ne­chala po sobě odkaz. Všichni ji měli rádi (možná proto, že to byla jediná dívka) a pa­ma­to­vali si všechny skvělé věci, které udě­lala. Po jejím od­chodu staří čle­nové novým členům vy­klá­dali o mystické Raiden a všechny její skutky se začaly zve­li­čo­vat. Během let její osob­nost nabyla určité mystické kva­lity a i když nebyla dlou­hou dobu ak­tivní, všichni si ji velice vážili i když ne­vě­děli, kdo to je.

Za­tímco Blac­kHat ne­sná­šel Pea (a ne­ná­vist k němu se pře­nesla na nové členy po­dobně jako Rubina sláva), o Adama K. se příliš ne­za­jí­mal. Adam K. se čas­to­krát tak­zvaně dostal do pře­střelky. Mi­chael Ellis, ale ne­sná­šel Pea i Adama K. a ak­tivně se jich snažil zabít. To on koncem roku 2007 zin­sce­no­val Peovu smrt a v dů­sledku toho se Adam K. po­ku­sil o se­be­vraždu (Do le­dovce vy­te­sán), ale byl čirou ná­ho­dou za­chrá­něn (Svě­dec­tví o cho­robě).

Pro­tože si Adam K. a Peo uvě­do­mo­vali, jakou hrozbu pro ně Ellis před­sta­vuje, roz­hodli se, že ho musí za každou cenu od­ha­lit a předat do rukou spra­ve­dl­nosti. To se jim na­ko­nec po­da­řilo, když, po mnoha mar­ných po­ku­sech po­ko­řit Ellise v jeho živlu, jed­noho dne při­jeli do da­ta­cen­tra CC, na­lo­žili pár ser­verů do do­dávky a zmi­zeli. Data, která zís­kali, sta­čila k tomu, aby roz­pletli síť El­li­sovy kon­spi­race a od­ha­lili rozsah jeho or­ga­ni­zace a zís­kali do­sta­tečné množ­ství in­for­mací na to, aby po­li­cie začala svoje pá­t­rání. I když se jim Ellise nikdy ne­po­da­řilo chytit, mělo to za ná­sle­dek rozpad Cor­po­ral Cortex a mnoho hac­kerů z Blac­kHatu se do­zvě­dělo, že pra­co­vali spolu. Tito jsou zmi­ňo­váni jako Uprchlíci z CC (Bar Cen­zura, End-time #3, Kafe v pět, Strange Bed­fellows a ne­ka­no­nicky Dům na okraji dějin) a po­sléze s Peem a Adamem K. uza­vřeli ope­ra­tivní pří­měří a začali pra­co­vat jako white hat hac­keři. Ale jak čas šel dál, po­stupně se začali od­vra­cet k ne­le­gál­ním ak­ti­vi­tám, možná proto, že Ellis nikdy nebyl do­pa­den, stále ope­ro­val ve stí­nech a při­ta­ho­val k sobě bývalé kolegy.

V po­vídce Kafe v pět (která se ode­hrává v první po­lo­vině roku 2014) se zmi­ňuje, že Craig – jeden z prv­ních členů Blac­kHat – se za­stře­lil a jeho tělo našli v lese. V té samé po­vídce Mallory kon­tak­to­vala Ruby.

1. ge­ne­race

2. ge­ne­race

3. ge­ne­race (už ne­cho­dili na FEL, ně­kteří z nich jsou starší než 1. a 2. gen)

další lidé:

Adam K. poz­ději po­u­ží­val pře­zdívku ni­g­ger­fag­got nebo ng­gr­f­ggt, v době do­om­sday-party blogu se začal po­de­pi­so­vat NE­VE­RY­OUNG (to jméno se mu zje­vilo ve snu).

Malej Marty začal online vy­stu­po­vat jako fuc­kboi, Gab­riel jako bo­i­pussi.

po­stu­pem času se vy­tvoří ně­ko­lik skupin:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz