k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

(z)Vrátili jsme se!

14. 12. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

ad 1 = vrá­tili jsme se:

Možná vám to při­padá ne­možné, ale my VŠICHNI se na­vra­címe zpět na scénu! Proč návrat, když jsme ani ne­o­de­šli? Vážně nevím. Ale dodává nám to větší slavu a lesk. My všichni kdo jsme tu poblíž (viz fotka a ještě mnoho dal­ších) od­ta­j­ňu­jeme svoje iden­tity a uka­zu­jeme se vám jako pou­ho­pouzí lidé. Nijak jinak nás ne­mů­žete vnímat. Možná nás tak nikdo ne­vnímá. Vážně nevím, ale chtěl jsem to říct. Jsem jen člověk, který má svoje chyby, vr­to­chy a nálady. Jen člověk se svými chy­bami a pocity. Zas se topím ve slo­vech.

ad 2 = černá & bílá & ta ostatní šeď

Chtěl jsem ply­nule změnit téma a na­vá­zat na změnu gra­fic­kého pro­ve­dení. Ne­po­vedlo se mi to a tak to říkám na­ro­vinu a ne­za­o­ba­lené: změnil jsem gra­fické pro­ve­dení. Asi jste si všimli, ale je to for­ma­lita, ríct to. Jak vidíte, účině jsem potřel ja­ké­koli zhoubné barvy a pokryl jasné a kon­tar­stní od­stíny šedí. Jak to na vás za­pů­sobí je vaše věc, do toho se vám hrabat nebudu, ale řeknu co to mělo vy­ja­d­řo­vat. Vzpo­mínky. Ať si to každý pře­bere po svém, ale tady to, to je ne­pře­berný kopec vzpo­mí­nek. Moje stránky a ta práce na nich. Pra­cuju pomalu a proto je vzpo­mí­nek hodně. Taky by to mohlo při­po­mí­nat noviny, staré oho­řelé noviny. A to jsou zase vzpo­mínky. Dost už plkání. Zase se topím ve slo­vech.

ad 3 = fakta

Stalo se tu pár dů­le­ži­tých věcí, které by se slu­šely sdělit.

_1. Do sekce tvůrce při­byli ko­nečně nějaké moje fotky. Možná se při po­hledu na ně za­smě­jete, ale jsou po­vět­ši­nou ne­zkres­lené.

_2. Sekce miz­ze­rie se vy­tr­vale roz­víjí. Jenom je škoda, že vět­šinu těch po­ví­dek, básní a jiných li­te­rár­ních vý­slintků píšu sám já sa­mo­je­diný.

_3. Se sekcí air­soft se dějou divné věci! Abych to osvět­lil: spouš­tím stránky naší air­sof­tové jed­notky ICTS na adrese www.icts.wz.cz. A práce je kon­stantní, jen výkon se dělí dvěma. Tak! Je to všem jasný? Že ne? Ne­di­vím se. Zna­mená to, že vět­šina věcí se bude sdílet ale ne všechno. Pri­o­rata budou stránky ICTS, takže na mých strán­kách se to bude roz­ví­jet po­družně a z druhé ruky. Asi tak. Ale to ne­zna­mená zádné ne­ga­ti­vum vzhle­dem k tomu, že se tady air­soft prak­ticky ne­roz­víjí.

ad 4 = temná stránka našich duší

Ne­bu­deme si lhát. Nikdo není úplně čistý. Každý je za­ne­sen bahnem ci­vi­li­zace, každý má svou temnou stránku – temnou stránku své duše. Nelžete si sami do očí, ničí vás to, ukažte svoje horší já, od­halte svojí vnitřní prázd­notu a touhy. Na to máte tady pro­stor (knihu ná­vštěv). Tady zhmot­něte, co jinde ne­chcete uka­zo­vat (bez dvoj­smyslů). Já jsem taky takový. Temná stránka mé duše je černá jako bez­mě­síčná noc a pustá jako ruiny staré to­várny. Tahle horší podoba tvoří moje stránky – ta lepší spí.

—Kaja47(šéf)

Za­svě­cený ko­men­tář po letech:

S novým de­signem jsem zá­sad­ním způ­so­bem změnil struk­turu i ideu úvod­níku. Teď má ně­ko­lik měn­ších částí, které sou­hrně ne­ří­kají nic a jed­not­livě není jejich in­for­mační hod­nota o tolik větší.

Chlu­bil jsem se novým de­signem, jinými mými strán­kami. Byla to divná doba, myslím že jsem byl na suchu, ale umě jsem to skrý­val.


14.12.2003

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz