k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Tempo

23. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Co máš pod ka­po­tou to­ho­hle auta? Dva koně, nějaký bur­laky a půlku pra­sete.)

Tempo, přá­telé, tempo.

Občas se mi stává, že v te­le­vizi vidím ukázky na nějaký film/seriál, který budou dávat. Znáte to, takové ty pro­střihy a pro­blesky. A mě občas při­padá, že to je ide­ální tempo pro ten film/seriál a to jak délkou záběrů, jejich ka­dencí, ale i množ­stvím in­for­mací, které se takto dáv­kují. Prostě by bylo fan­tas­tické, kdyby se to na diváka tak nějak na­sy­palo, krátké pro­střihy, žádná hluchá místa, žádný balast mezi scé­nami, jen to dů­le­žité na­huš­těné do krát­kých dávek, které jsou vrhány na diváka bez zjev­ných spo­jo­va­cích článků, ob­rov­ské množ­ství faktů bez vy­svět­lení a otázek bez od­po­vědí; bylo by nutné se dívat po­zorně a spo­jo­vat si pří­slušná fakta a dojít k vlast­nímu závěru. To by bylo ide­ální tempo, které ne­ne­chá vy­dech­nout a ne­u­stále na diváka vrhá další a další ma­te­riál, který musí být zpra­co­vá­ván. Takhle zkon­stru­o­vat na­pří­klad de­tek­tivku, od které se ustříhne konec a za­čá­tek. Prostě budete sle­do­vat de­tek­tiva při pá­t­rání, všechny ty vý­sle­chy, stopy, důkazy, svě­dec­tví, svědky, pořád se na vás valí scény, fakta, otázky, od­po­vědi, to všechno smí­chané do půl­ho­di­nové ka­no­nády, bez jediné pře­stávky nebo oka­mžiku, kdy de­tek­tiv něco vy­svět­luje. To by byla paráda. Vznikl by tak ide­álně krátký a ma­xi­málně kom­pri­mo­vaný příběh. To by byla paráda.

Když už mluvím o tom tempu, musím při­znat, že jsem na K47čce po­slední dobou na­sa­dil dost drsné tempo ak­tu­a­li­zací. Kaž­dých pár dní něco. Snad to vydrží.

—kaja47

23. června 2006

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz