k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Taková podivná živo-mrtvá kočka

1. 7. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Od­hod­lání a op­ti­mis­mus již dávno ode­pluly od zdej­ších břehů. A vše, co zů­stalo opuš­těno, za­sy­pal prach na­sáklý pa­chutí úpadku…

Tento citát je žvláštní tím, že ačkoli ho ještě nikdo ne­vy­řkl, docela věrně po­pi­suje sou­čas­nou si­tu­aci kolem K47čky. V po­slední době je zmi­ňo­vaná desti­nace zmí­tána ne­sku­teč­ným au­tor­ským suchem. Neděje se zde na­prosto nic. Ale díky tomu, nebo spíš právě proto není roz­hodně ne­za­jí­mavá.


* 1.7.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz