k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Tady máte to své zlato!

9. 5. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Změna je ne­vy­hnu­telná, kdo se na je­di­nou chvíli za­staví, ustrne a bude pře­vál­co­ván davem mlad­ších a pro­gre­siv­něj­ších je­dinců. Změna je život a život je změna. A proto jsem se od­hod­lal ke změně tváře & de­signu k47čky. Je to face-ligt po­měrně malý, ale myslím, že vi­zu­álně osvěží tuto cen­t­rálu mi­zer­ného umění a jiných po­div­ností.

Ale nejde jen o vi­zu­ální změnu, ale taky (a dalo by se říci, že hlavně) o vy­lep­šení funkč­nosti. Tak na­pří­klad kniha ná­vštěv a všechny ko­men­táře pod­po­rují Gra­va­tary – cen­t­ra­li­zo­vané ikonky, které se vážou na váš email; for­mu­láře si pa­ma­tují vaše jméno, email a webo­vou stránku, takže tyto údaje ne­mu­síte psát pořád dokola; ko­men­táře a názory se při­dá­vají pomocí ajaxu, což je o něco pří­jem­nější než kla­sická cesta; v ko­men­tá­řích se dá od­po­ví­dat na jiné ko­men­táře; pak je tady funkční RSSka­nál; zpro­voz­něno lo­kální vy­hle­dá­vání na k47čce pomocí Google; pro­po­jení s ně­kte­rými lin­ko­va­cími služ­bami; se­znamy článků a děl jsou dy­na­mické a obo­ha­cené ja­vascrip­tem; a pak celá řada drob­ných a ne­pa­tr­ných ma­lič­kostí…

A přitom je k47čka v jádru stále sta­tická stránka

I když no­vinky ve funkč­nosti jsou hezké a zpří­jem­ňují čte­nář­ské po­hodlí a mož­nosti odezvy, je stále roz­ho­du­jící obsah. A toho je tu více než dost: témeř 500 článků, které do­hro­mady čítají přes dva a půl mi­li­onu znaků textu a to je porce víc než slušná.

Ale tady zda­leka ne­kon­čím, pořád píšu nové po­vídky a dělám na dal­ších věcech, které zdejší in­for­mační hod­notu ještě více zvětší, roz­šíří a vy­ne­sou do výšin. Po­cho­pi­telně, k47čka je pri­márně moje osobní stránka a taky trochu blog, ale roz­hodně bych se ne­brá­nil tady pu­b­li­ko­vat i pří­spěvky jiných li­te­rárně na­da­ných nebo jiným druhem tvůr­čího ducha pro­tknu­tých je­dinců.

Všechno je možné a to co vypadá nejméně prav­dě­po­dobně se stane zítra, ma­xi­málně po­zítří.


Sou­časný stav na mě jako na autora působí uspo­ko­jivě, ale roz­hodně bych se tady ne­chtěl za­sta­vit a ustr­nout v roz­voji. Už teď mám v hlavě nějaké plány dal­ších funkcí, které se nesou v duchu větší dy­na­miky, aja­xo­vosti a šir­ších mož­ností odezvy. A pak bych taky pád im­ple­men­to­val pa­rádní tex­tový for­má­to­vač Texy! od Davida Grudla, ale o tom snad někdy příště…

—kaja47 (d3signer)

PS: Mi­mo­cho­dem minulý layout strá­nek se na­ro­dil 6.dubna 2005 ve 20:03, takže tu s námi pobyl tři roky a jeden měsíc, z čehož by se dalo vy­vo­dit, že další re­de­sign bude pro­ve­den 12. června 2011 někdy večer.


7. – 9.5.2008

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz