k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Šílenství na prodej

12. 9. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už jsou to víc jak 2 roky co pro­dá­vám své ší­len­ství na strán­kách kaja47.wz.cz a musím se sám sebe ptát proč? Jaký je smysl těchto strá­nek? Kam krá­čejí? Je tu vůbec nějaký důvod, smysl nebo cíl?

Abych od­po­vě­děl, vrátím se zpátky v čase do doby, kdy se K47čka velmi pomalu & velmi bo­les­tivě rodila. V té době byly stránky pro­ve­deny v hrubém čer­veno-zeleno-bílo-černém de­signu a kon­ci­po­val jsem je jako moje (osobní) stránky bez pevně vy­me­ze­ného za­mě­ření. Ale pak přišla Miz­zé­rie. Jak jsem někde psal, spat­řil jsem Zje­vení (nebo to byly ha­lu­ci­nace z horka) a začal vy­tvá­řet básně a po­vídky, které jsem se­be­kri­ticky na­zý­val mi­zer­nými (jednak nebyly nijak zá­zračné a pak to ladilo s Miz­zé­rií). Čas plynul, děl při­bý­valo, ne­per­spek­tivní sekce od­padly, změ­nila se vizáž na čer­no­čer­nou nicotu a do­konce se dva autoři (Sorraja & Štoky) roz­hodli obo­ha­tit zdejší pustou kra­jinu. Někdy tou dobou jsem pře­stal po­jí­mat K47čku jako osobní stránky, ale jako cen­t­rálu lidí sdru­že­ných kolem Miz­ze­rie, začal jsem vy­tvá­řet Stroje, gra­fiku, básně i celou K47čku jsem začal me­cha­ni­zo­vat a na­pl­ňo­vat te­ma­ti­kou strojů. Tohle období jsem za­vr­šil změnou názvu na K47in­dustries, která má evo­ko­vat před­stavu prů­mys­lové to­várny na mi­zerné umění.

Teď jsem prošel celou his­to­rii od za­čátků, až po sou­čas­nost. Jaká je tedy od­po­věď na vy­řčené otázky? Je prostá: pro­dá­vám tu své ší­len­ství.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz