k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Šílenství na prodej II.

21. 2. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Zhub­něte ještě dnes 300kg u te­le­vize a bez námahy s naším hub­nou­cím vep­řo­vým ko­le­nem.)

Za­jí­mavé! Napadl mě přesně stejný název úvod­níku jako před rokem a půl. Doba je jiná, otázky jsou stejné. Co je to sakra K47čka? Proč tu je a k čemu je dobrá? Je to cen­t­rála mého ší­len­ství. Tečka. Sdě­lení tak úderné, až to bolí, ale zá­ro­veň tak prázdné, jako kra­bice od bot, ve které nejsou boty (pro­miňte, lepší při­rov­nání mě ne­na­padlo). Je to moje zr­ca­dlo, které mě uka­zuje v dost po­chyb­ném světle, ale přesto je prav­divé. Už jsem to někde psal co to je. Ale to je teď jedno…

Za­po­meňte všechno, co jsem psal o kousek výše. Když se vám to ne­po­daří, udeřte se do hlavy veslem.

Sám se po­va­žuju za mi­ni­málně o kousek ší­le­něj­šího člo­věka, než je ce­lo­svě­tový průměr. Pro­tože jedině ší­le­nec by psal po­vídky, dělal stripy, ne­smy­slně se od­ha­lo­val v an­ti­Blogu a další věci, které na­jdete na K47čce (viz menu vlevo). Proč by to jinak dělal? Jediná od­po­věď zní: je to ší­le­nec. Ámen.

Proč sakra píše tyhle věci? Ptáte se. Na tyhle úvahy mě při­vedla di­e­to­lo­gie. Vážně, teď si ne­dě­lám srandu. Pijou mi krev všechny ty re­klamy na zá­zračné pří­pravky, které na­bí­zejí rychlé zhub­nutí bez námahy. Člověk prostě bude sedět u te­le­vize, bude se lá­do­vat uze­nýma ko­le­nama a do týdne je z něj kul­tu­rista/to­p­mo­delka. Brrr. Ale nej­horší je, že tomu lidi věří. Z toho do­stá­vám osypky (možná se to vyvine v aler­gic­kou reakci). Pa­ne­bože, já nevím proč lidi ne­chá­pou jed­no­du­chý prin­cip, jak hub­nout. Je to rov­nice kdy na jedné straně je ener­ge­tický příjem a na druhé výdej. Žádná magie s pi­lul­kama, mystic­kým čajem z Peru nebo něčím ta­ko­vým. (Navíc s Honzou He­le­bran­tem jsme vy­pra­co­vali teorii, že člověk stejně sní tak ob­rov­ské těch hub­nou­cích tablet, že to co shodí zase při­bere jako sa­mot­nou váhu těch table­tek. Ale s ním jsme vy­pra­co­vali už hodně teorií. Tak třeba další říká, že Noe nebyl za­chránce, ale na své arše pa­šo­val drogy z Ko­lum­bie do Ara­ratu. Ale zpátky k tématu.) Jde o to cel­kově a dlou­ho­době změnit svůj život k lep­šímu. Ale lidi chtějí vý­sledky bez práce, teď hned a ještě lépe, když u toho můžou sedět u te­le­vize. Já ne a proto jsem ší­le­nec. Jedno z mých mnoha kréd říká, že bez boje to nejde. Pro všechno se musí bo­jo­vat (třeba i ne­smy­slně) a jde hlavně o ten sa­motný proces a vní­mání po­stup­ných zlep­šení. Bez úsilí si člověk neváží vý­sledků. Další krédo (trochu cyk­lis­tické): není dů­le­žitý cíl, ale cesta.

K smrti rád bych chtěl být di­e­to­lo­gem, abych mohl lidem brát iluze, že to jde rychle a bez námahy. Bože jak bych byl rád. To bych každý večer spo­ko­jeně usínal a říkal bych si: „To jsem byl dneska ale svině“.

Ano správně, jak jste správně po­znali, nemám rád tlusté lidi. Jsou mi k smíchu. Jsou to takové mohyly ne­ú­spě­chu. Když za to ne­mů­žou, tak je to jiná věc, ale pořád jejich pro­blém. Jsou takoví, jací jsou. Můžou to změnit, ale když ne­chtějí, ať táhnou do pekel.

No nic, asi už to ukon­čím, pro­tože po tomto článku mě bude asi po­lo­vina ev­rop­ské po­pu­lace chtít uka­me­no­vat. Což je docela smutné.

—kaja47 (škrtič & Šan­ghaj­ský rváč)

7. února 2007

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz