k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Reloaded!

10. 8. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jednou jsem pře­mýš­lel, co by se dalo na mých strán­kách zlep­šit a pořád mě na­pa­dalo: „Nic, dyť je to sqělý!“ a asi jsem měl pravdu :). Ale přece mě na­padlo, že je tady trochu za­tuchlo. A tak jsem urych­leně do­dě­lal nový image úvodní stránky a chci napsat nový text do úvod­níku, ale je to těžší, než si mys­líte. Napsat něco, co by bylo zá­ro­veň vtipné, chytré, poučné, vy­datné a lehko vstře­ba­telné, je prak­ticky ne­možné. Ale já ne­zou­fám, uchý­lim se k ob­lí­bené kr­mičce. Tak tedy:

Co nového na vás čeká s velkou změnou? Nic! Pře­kva­pivě. Ale ne­mu­síte zoufat, s každou ak­tu­a­li­zací se obsah strá­nek zvět­šuje o pár bytů :).

Takže si zre­ka­pi­tu­lu­jeme, co tady u mě je:

Re­ka­pi­tu­lace končí a kr­mička taky končí, přeju hezké po­čtení (a hodně pří­spěvků na fórum).

P.S. je docela zvláštní, že stránky nemají ná­vštěv­nost ani 100 lidí a já už po­třetí pře­dě­lal vzhled.


Za­svě­cený ko­men­tář po letech:

Stýská se mi po těch časech. Tolik ne­míst­ného op­ti­mismu, který neměl lo­gické opod­stat­nění. V té době byl můj web jen takový ma­ličký a bez­vý­znamný a já věřil, že se to změní. Čaesm se to do­o­pravdy zlo­milo, ale dlouho po tomto úvod­níku.

V těch časech se K47čka jme­no­vala secret Kajan page a běžela v zeleno-čer­veno-bílém pro­ve­dení. Spousta zby­teč­ných rámů a ob­ráz­kové menu. To jsem ten­krát s tvor­bou v html teprv za­čí­nal a proto bylo co opra­vo­vat (3× změněn vzhled). Abych byl upřímný, ná­sledky za­čá­teč­nic­kého chaosu jsem od­stra­ňo­val ještě hodně dlouho (roky).

V té době jsem za­lo­žil tolik sekcí s jasným za­mě­ře­ním i pra­po­divné (FUCQ, což měla být jakási pa­ro­die na ob­vyklé FAQ – frequently asked ques­tion).


* 10.8.2003

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz