k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Reloaded! 2

25. 8. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Je to tu zas. Zase se re­lo­a­do­valo, ale ten­to­krát jsem to byl já a po týdnu strá­ve­ným v Je­se­ní­cích jsem kom­pletně re­lo­ad­nut a pln chutě do práce na mém webu. Tam v kraji u hranic s Pšon­skem jsem si udělal v mnoha věcech jasno a cel­kově jsem ne­le­nil. Napsal jsem jednu úvahu, jednu po­vídku a jednu báseň a taky jsem pro­mys­lel další exces. Vět­šinu z toho zve­řej­ním, takže se můžete těsit.

A když jsem přijel domů, do­zvě­děl jsem se že Biatec na mě ne­za­ne­vřel a plá­nuje zas něco do zru­šené sekce air­soft. Tomu říkám pře­kva­pení – dělá mrt­vého brouka a na­jed­nou tohle! Asi se po­ko­řil před mojí sta­ro­no­vou bro­kov­nicí SPAS 12, za­sty­děl se a teď bude sekat latinu:).

Během svého dlou­hého roz­jí­mání na vr­chol­cích kopců mě zas osví­til duch vše­mo­houcí a osvět­lil mi bu­douc­nost a ta nebude světlá a ra­dostná.

Sekce jako PC hry, Quake3, Ra­mm­stein, re­fe­ráty nemají smysl – vždy jsou totiž jiné a mnohem lepší a in­for­mačně hod­not­nější stránky na kte­rých se dají sehnat po­ža­do­vané in­for­mace. To je smutný, ale stejně je tady nechám, ale rozvoj půjde dost pomalu. Mým hlav­ním oborem se stane sekce miz­ze­rie, kam budu nadále při­spí­vat svými li­te­rár­ními opusy. Takže jestli si chcete pře­číst nějaké po­vídky, básně nebo úvahy jděte do Miz­ze­rie, která teď pro­žívá velký nárůst a roz­mach.

Za­svě­cený ko­men­tář po letech:

Tenhle úvod­ník jsem sepsal hned po tom, co jsem se vrátil z Je­se­níků. Byl to krásný kraj, plno Po­la­ček k se­žrání. Jenom je škoda, že i přes pří­buz­nost našich jazyků si s Po­lač­kou moc ne­po­ke­cáte. Melou si tu svou a člověk si může jen do­mýš­let, o co jde.

Je pravda, že po tomto úvod­níku web po­sko­čil o notný kus vpřed. To víte bylo léto a všechno přímo vy­bí­zelo k ho­rečné ak­ti­vitě.

Tady jsem poprvé vy­ty­čil směr, kterým se bude k47čka ubírat: bude to Miz­ze­rie. Ně­ja­kým sekcím jsem věštil zánik a za dlou­hou dobu poté opravdu za­nikly (Quake3, Ra­mm­stein).


28.8.2003

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz