k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Prostě spát...

8. 5. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je to tak lehký, jenom si leh­nout a prostě spát. Ale je tu jedno velký ale… Jsem člověk, kte­rému skoro nic nedá spát. Ze školy se pozdě vracím a i když druhý den za­čí­nám brzo ráno, jdu spát pozdě po půl­noci. Proč? Nejsem scho­pen usnout. Ne­tvr­dím, že mám ně­ja­kou kri­tic­kou ne­spa­vost, to ani ná­ho­dou. Spíš nejsem scho­pen se při­nu­tit si leh­nout. To nejde, je toho tolik co dělat a čemu se vě­no­vat. Zčásti je to taky způ­so­beno dost špat­ným hos­po­da­ře­ním s časem, kdy pro­mr­hám (nebo mi to aspoň tak přijde) ně­ko­lik hodin, plány do­sta­nou skluz a pak se všechno hroutí… A to i když jsem už una­vený, ně­ko­lik dnů před tím jsem spal jen čtyři hodin každou noc, a rád bych zavřel oči a poslal vědomí do šu­mi­vého světa snů. Prostě to nejde. Vlastně jsem ne­spa­vec, ale jenom díky ne­schop­nosti (ne­o­chotě) si jít lehnou.

Jednou mě napadl takový roz­ho­vor mezi osobou A a osobou B třeba ve tři hodiny ráno.

A: Nemůžu spát.
B: A zkou­šel jsi to?

Tak nějak by to mohlo pro­bí­hat, ale místo třetí ranní do­plňte cokoli v in­ter­valu 0:00 až 7:00.

A nej­horší je, že se si­tu­ace opa­kuje den za dnem a de­fi­cit roste. Pak už je člověk tak ab­surdně una­vený, že není scho­pen usnout ani třeba ve vlaku během jízdy do školy (když je únava taková sne­si­telná, vět­ši­nou se pří­jemně vyspím) a pomalu pře­stává ne­do­sta­tek spánku vnímat. A to ne­ke­cám, to se mi občas stane a docela dost se divím tomu návalu sil, tam kde by neměl být.

Docela se mi do toho úvod­níku hodí hláška so-coola (vulgo Honza D.), který mi ne­če­kaně napsal na icq (tohle bylo ještě o trochu ne­prav­dě­po­dob­nější, než že mi vyhoří dům, upad­nou nohy a vy­buchne pes). Někde ve změti slov padla věta: začal jsem razit heslo, že spánek je ztráta času. Tomu říkám názor, ale bo­hu­žel se nedá pro­vo­zo­vat moc dlouho, pro­tože stejně se ty hodiny ne­spánku někde musejí dohnat.

—kaja47 (sladce spící expert přes únavu a ne­spá­nek)

5. května 2007

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz