k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Nepřestávejte nanávidět

24. 12. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Tak tu zase máme Vánoce, lidi šílí, za všech koutů se na nás valí re­klama a po­hádky. Všichni se na­jed­nou pře­tva­řují a snaží se nalhat svému okolí, jak myslí na své blízké a jak se sta­rají o po­třebné (si­rotky, po­sti­žené a po­dob­nou sběř). Já se ani ne­po­kou­ším před­stí­rat a docela ote­vřeně pře­mýš­lím, proč vlastně ne­za­vést ab­so­lutní se­lekci lidí ve spart­ském stylu, kdy ty slabé a ja­kým­koli způ­so­bem mar­kantně za­o­stá­va­jící je­dince (kteří by byli pří­těží pro ty ostatní) prostě svrh­neme ze skály dolů. Proč ne­vy­bu­du­jeme ráj na prin­cipu od­stra­ňo­vání nej­po­ma­lej­ších je­dinců ze stáda, o které se potom nikdo nebude muset starat? Je to názor krajně ne­hu­mánní, názor mla­dého a zdra­vého člo­věka, názor, který se nehodí do sou­časné spo­leč­nosti. Kdo by mi dal právo brát lidem jejich životy? Kdo mi to právo vezme? Ani já sám s ním ne­sou­hla­sím, ale pře­mýš­lím o něm. Proč ne, když už jsou ty Vánoce.

Mi­mo­cho­dem, četl jsem velice dobré shr­nutí Vánoc: křes­ťan­ský svátek, který sdru­žuje roz­ma­nité po­han­ské oby­čeje. Je­li­kož jsem ate­ista (možná až příliš ra­ci­o­nální), tak pro mě jaksi po­strá­dají smysl tlachy o ně­ja­kém člo­věku, který se tou dobou před dvěma tisíci lety na­ro­dil. Datum 24-12 v pod­statě nemá žádný valný význam, je to hezká po­sloup­nost a vět­ši­nou v tu dobu ne­pří­jemně mrzne. Takže jediný význam má jako slu­no­vrat, ale ten se ob­vykle koná už o dva dny dříve, takže taky nic. Vánoce jsou tra­dice, kterou jsem zdědil po svých před­cích, ale já jí nechci. Spalme tedy tu přítěž!

Navíc mi ne­do­chází proč se ome­zo­vat na štěd­rost k lidem (nebo ji stup­ňo­vat ab ab­sur­dum) jenom na jedno krátké období v roce? Proč se tak ne­cho­vat pořád a blíz­kým lidem ne­u­stále něco dávat (a teď nutně ne­mys­lím něco hmot­ného & ne­smy­slně dra­hého)? To asi není v naší povaze. Radši si kou­píme od­pustky a vy­kou­píme se v jeden den. Přesně tak mi to při­padá: na jeden den se všichni zblázní a do­sta­nou pocit, že když se vzá­jemně za­sy­pou za­ba­le­nými kra­bi­cemi, všechno se na­jed­nou posere; skoro jako kdyby plnili ně­ja­kou svojí po­vin­nost. I když z po­hledu ob­chod­níků je krajně vý­hodné je v jejich pře­lu­dech pod­po­ro­vat.

Ale každý to má, jaké si to udělá. Někdo chce shon, má ho. Někdo chce utrá­cet, má to. Někdo je jenom na­prostý idiot, dobře mu tak. Vánoce nechci, ne­po­tře­buji je a obešel bych se bez nich, ale jsem trochu svá­zaný svým okolím, které by jen nelibě neslo, kdy­bych se na ně vy­ká­lel. Kdy­bych chtěl někoho do­o­pravdy ob­da­ro­vat, roz­hodně bych ne­če­kal na konec roku. Navíc od lidí na kte­rých mi záleží a bez kte­rých by to bylo velice špatný (a moc jich není), jsem na Vánoce ne­do­stal nikdy nic a vůbec mi to ne­při­jde divné. Možná mi na nikom ne­zá­leží do­sta­tečně dost (sám jsem se umís­til na první příčku, což není projev se­bestřed­nosti, ale prostě jenom for­mu­lace pri­o­rit).

Roz­hodně bysme se nikdy neměli nechat uvést do stavu klidu a pohody (což jsou jenom sy­no­nyma pro le­tar­gii a ne­čin­nost), ne­ne­chat se otupit a ne­pře­stat ne­ná­vi­dět dokud dej­cháme…

—kaja47 (cha­o­ticky zlý)

24. pro­since 2007

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz