k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Nám vládne král, má jméno Heroin...

24. 9. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Svět se začal točit rych­leji od té doby, co jsem se začal více účast­nit dění na SASPI (sdru­žení ama­tér­ských spi­so­va­telů). Je to server plný gra­fo­manů, spi­so­va­telů-zá­visláků, li­te­rár­ních sa­bo­térů a jiných lidí, kteří vzali do ruky pero a začali s ním za­bí­jet. Smečka šest­nácti set autorů, vy­tvo­řila téměř deset tisíc děl prózy a poezie, což je samo o sobě hezké a chvá­li­hodné, ale není to to hlavní zlato, které teče žilami SASPI. Sku­tečná síla spo­čívá v ko­mu­nitě, která tam vznikla. Krásu a sílu ko­mu­nit jsem poprvé po­cho­pil, když jsem se začal za­jí­mat o svo­bodný soft­ware. Stovky lidí jsou schopni vy­tvo­řit ohromná díla a ne­u­vě­ři­telné zá­zraky. Ko­mu­nita, to je heslo dne.

Na SASPI vznikla au­tor­ská ko­mu­nita, ve které je opravdu radost pobýt a tvořit. Sice musí být každé vlo­žené dílo schvá­leno re­dakcí a to může trvat ně­ko­lik dní, ale pak má veš­kerý „servis“, který si člověk může přát. Ostatní čtou a ko­men­tují. Autor do­stává odezvu, která je (světe div se) někdy i kon­struk­tivní a to dost pomáhá v dalším umě­lec­kém tápání. Pak jsou tam různé jiné kra­to­chvíle, jako třeba workshopy na zadaná témata nebo ex­tra­ší­lená rych­lovka, která má velice jed­no­du­chá pra­vi­dla: zadané téma, 24 hodin času a limit 777 slov.

Jak jsem řekl: svět se točí rych­leji. A nálada v tohle pro­středí nutí člo­věka něco dělat, něco vy­tvá­řet, vy­ja­d­řo­vat se. Od doby, co jsem na SASPI jsem zase začal víc psát…

PS: Ale pořád píšu za­tra­ceně málo a místo nějaké kre­a­tivní práce spíš mrhám čas.

—kaja47 (autor po­há­něný ší­len­stvím)

17. září 2007 + 24. září 2007

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz