k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Moonwalking

6. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Jen jsem se tak za­dí­val na Měsíc. Počkat… to je lampa!!?)

Lidé už kdysi dávno vstou­pili na měsíc, cho­dili po něm a vlastně ho docela dost po­šla­pali. Ale chůze po Měsíc ne­skon­čila po­sled­ními lety na ten šutr na obloze. Na scénu vstou­pili mimové se svým mo­onwal­kin­gem. Tím jsem odbyl úvod a teď se vyhnu malému kroku pro člo­věka, ale vel­kému pro lid­stvo a místo toho po­přeju hodně štěstí panu Gor­skému.

V po­slední době se K47čka za­mě­řuje téměř vý­hradně na stripy z rodiny 669 nebo její kres­lené mutace 669/m++g. Je to hlavně způ­so­beno mojí le­ností. Se stripy je prostě mnohem méně práce než s po­víd­kami. A tak tím, že se ode­hrává spousta malých udá­lostí, které si o uza­vření do tří okýnek do­slova říkají. Ale roz­hodně to není stav ko­nečný a ne­měnný, mám spoustu od­váž­ných plánů, které brzdí jenom lenost, počasí, škola, ma­tu­rita a mo­onwalk.

kaja47


6. června 2006

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz