k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Mezníky v životě muže

15. 10. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V životě muže je ně­ko­lik dů­le­ži­tých mez­níků: první chlast, první tvrdej chlast, porno, drogy, víc drog, první sex, první sku­pi­nový sex, první sku­tečně hro­madný sex a první po­čí­tač s pro­ce­so­rem Core 2 Duo.

Já jsem právě do­ra­zil do fáze po­slední. Mám úplně nový po­čí­tač, po­há­něný pro­ce­so­rem Core 2 Duo + nějaké ty kom­po­nenty kolem. Musím říct, že vý­ko­nem trhá asfalt a přitom nebyl ani tak moc drahý (8,5k). To je nej­větší změna po­sled­ních ně­ko­lika dnů. Ačkoli v novém stroji je i po­měrně silná gra­fická karta, tak přesto nemám co hrát, re­spek­tive nic ně ne­o­slo­vilo tak moc, abych si to sehnal, na­in­sta­lo­val a hrál. Ten výkoný su­per­stroj po­u­ží­vám spíš na práci (na 19"lcd mo­ni­toru je radost cokoli pro­vá­dět, tolik místa ach…) a možná se začnu i vě­no­vat víc mým strán­kám. Za­slou­žili by si to. Po­slední dobou jsem tady na to ne­hráb­nul proto, že starý komp zne­schop­něl a stal se z něj jenom vý­stavní vrak. Kvůli tomu také na­de­šel čas ke ge­ne­rační výměně hard­waru. Ale za pár dní jsem ten starý vrak za pomoci ně­ko­lik ran kla­di­vem a velice so­fis­ti­ko­va­ných ope­rací při­vedl opět k životu.

Můj pří­stup k hraní (resp. ne­hraní) po­čí­ta­čo­vých her změní možná až pří­chod Armed Assault, ná­stupce le­gen­dár­ního Fla­sh­pointu, na tuhle věc se do­o­pravdy těším, pro­tože jako jediná uka­zuje ře­meslo reálně. Všem těm stří­leč­kám, kde se bojuje na vzdá­le­nosti ně­ko­lika metrů a člověk skoro strká lauf do huby ne­přá­tel a vojáci vydrží ně­ko­lik zásahů a vesele se pro­me­ná­dují dál, všem těmhle věcem se jenom směju.

Teď se do­stá­vám k zá­važné otázce a to proč tohle všechno, pro Krista pána, píšu? Nevím. Možná jsem chtěl sdělit ně­ko­lik zá­važ­ných po­sel­ství a to: kupte si Core 2 Duo a hrajte Armed Assault. Hmmm… pěkně blbý po­sel­ství…

kaja47 (ze řetězu utr­žený)


15.10.2006

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz