k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

k47.cz - nový domov

30. 10. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přá­telé, ka­ma­rádi. Po­čí­naje dneš­ním dnem jsem pře­stě­ho­val stránky na vlastní doménu k47.cz a pla­cený hos­ting od gi­ga­hos­ting.cz.

Ptáte se, proč jsem to dělal? Jednak mi do­chá­zelo místo a pak myslím, že je to tak lepší. Navíc to s sebou při­náší i výhody . Třeba vlastní mail ve stylu něco@k47.cz. Mail ne­u­ve­řej­ním, pro­tože bych nerad vzdo­ro­val náporu spamu. Taky můžu vy­tvá­řet domény 3. řádu a hostit jiný stránky (a při­dě­lo­vat jim kvóty a pak se hádat se správ­cema pod­do­mén, že zase ne­po­slou­chaj a cel­kově bejt zlej a ná­la­do­vej bastard). Navíc mám na všechno 3GB místa, což musí stačit ně­ko­lik let. Jo a taky ty sta­tis­tiky pří­stupů a další asi mi­li­ardy pa­ra­me­trů. Wow wow kam se hrabe to­plist. Ono tý chvály není málo, vždyť taky za to zlato, co jsem do toho vložil…

Máme novou doménu a co dál? Možná tím K47čka vstoupí do nové & lepší éry. Možná, že si hodim mincí a ta ve vzdu­chu vy­buchne a zabije mě nebo někoho jiného. Může se stát cokoli a já doufám, že se to stane. Kaž­do­pádně jsem ote­vřel de­ní­ko­vou sekci anti-blog. Bude to takový můj in­ter­ne­tový deník na­prosto bez cen­zury. Těšte se a sle­dujte ho pra­vi­delně…

kaja47 (nově za­byd­lený)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz