k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Genesis 1. část

5. 11. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

„A bůh (bůh je v tomto pří­padě šéf tohoto webu Kaja47) řekl: "Budiž web“ a byl web. Byl ne­hos­tinný a pustý a Bohovi bylo smutno. Po­vo­lal tedy své posly, aby jeho web zu­šlech­tili a šířili jeho slávu za brány ne­beských sítí. Jeho první tři po­slové byli: M@rty, Biatec a Johny. Po nich přišli další, ale nikdy ne­na­byli ta­ko­vého vý­znamu jako pr­votní Tro­jice. Zhos­tili se svého po­slání s chutí, ale ne­o­svěd­čili se. Ne­vze­přeli se sice Jeho vůli, ale ne­fun­go­vali podle Jeho před­stav. Za­vrh­nuv iluze, začal Bůh pra­co­vat sám a po nocích. Pra­co­val ne­ru­šeně a taky roz­jí­mal. Přišel na to, proč jeho po­slové zevlo­vali. Po­skytl jim totiž Ráj, aby zde pře­bý­vali. Proti pobytu Tro­jice nic ne­zmohl, sám se za­vá­zal apo­ka­ly­p­sou, že v Ráji mohou po mi­li­ardu dní pře­bý­vat. Proto za­sa­dil strom a pro­hlá­sil ho za chrá­něný; kdo se ho dotkne nebo nedej bože okusí jeho plody, bude vystr­na­děn ze síní ne­beských. Tak pravil a začal čekat kdo jeho zákaz poruší a poletí pryč."

Tohle se stalo už dávno a od té doby se mnoho změ­nilo a mnoho věcí při­bylo. Jen něco málo z té zá­plavy nových věcí: ko­lek­tivní po­vídka Re­pub­lika vrahů, která se pomalu roz­víjí a změní váš pohled na svět; mnoho nových po­ví­dek v sekci Miz­ze­rie. A jak jste si jistě všimli z řádků nahoře, píšu Bibli mého webu. Já budu Bůh a jestli jste četli starý zákon, jistě víte, že Bůh byl ne­chutně mstivý, mocný a trestal i za bl­bosti. A přesně takový budu i já jako bůh :-).

Další díl Bible webu kaja47.wz.cz přijde brzy.

A jen tak na okraj: Jestli jste novými čte­náři díky masiv­nímu lobbysmu a re­klamní masáži, kterou pro­vá­dím v po­sled­ních dnech, tak vás tady vítám a doufám, že se budete „bavit“. A v bu­doucnu možná uspo­řá­dám soutěž! Tak zů­staňte na příjmu a sle­dujte všechno dění kolem kaja47.wz.cz

—Kaja47 – der meis­ter

Za­svě­cený ko­men­tář po letech:

Sran­dička, kterou jsem sepsal během jed­noho dlou­hého večera. Ne­vkusné, ale úsměvné.

Web se v té době roz­ví­jel tak nějak vláčně, možná tak, možná jinak, už si to moc ne­pa­ma­tuju. Ale prav­dou je, že jsem tou dobou pro­vá­děl docela vlezlou re­klamu na cha­tech a růz­ných kni­hách ná­vštěv.

Toto byl po­slední úvod­ník starého de­signu.


5.11.2003

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz