k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Generace grafiků

14. 2. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou si čím dál čas­těji uvě­do­muji, že na k47čce často pře­ko­pá­vám, měním a vy­lep­šuji gra­fiku. Různé nové ob­rázky, hla­vičky, okraje, pozadí atd. Není to vy­lo­ženě nutné, ale mě to baví. Zkrátka je ve mě grafik a chce ven. Ale já se ne­brá­ním a stále něco při­dě­lá­vám a ino­vuji.

Gra­fická stránka věci je docela dů­le­žitá, pro­tože ovliv­ňuje první dojem ze strá­nek. A myslím, že v pří­padě mého ela­bo­rátu do­sta­nou nově pří­chozí menší šok. Nej­prve oran­žovo-pís­kový index se silně sche­ma­tic­kou gra­fi­kou a pak vejde dovnitř a uvidí tu ne­u­r­či­tou mi­zé­rii ohně a tmy. Někdy bych chtěl být ná­hodný ná­vštěv­ník, který by klik­nul na odkaz. Za­jí­malo by mě, co bych sám své práci říkal. Ne­stane se to a tak můžu jen hádat.

Časem snad spus­tím anketu, na které by se ta­ko­víto ná­hodní ces­tu­jící mohli vy­já­d­řit.


6.2.2005

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz