k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Černobyl

29. 11. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Čer­no­byl sice leží v Ukra­jině, ale přesto se mě a mojí ge­ne­race týká až moc. Na děti na­ro­zené krátce po vý­buchu této ja­derné elek­trárny (což se shodou náhod týká i mě) pů­so­bila ra­di­ace a to, že se vůbec na­ro­dili svědčí o faktu, že prošli hrubým sítem výběru na­sta­ve­ném teh­dej­šími pod­mín­kami. Takže všichni moji vrs­tev­níci z vý­chodní Evropy jsou silní je­dinci, schopní čelit ne­stan­dard­ním pod­mín­kám.


20.11.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz