k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Bude-li čas...

2. 4. 2007 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Teprve ne­dávno jsem poznal oprav­dový ne­do­sta­tek času, kdy se vracím pozdě domů a jsem rád, když stihnu napsat pár mailů a něco málo pře­číst, než jdu spát, abych druhý den zase vstá­val do školy. Člověk nemá na nic čas i když by toho tolik chtěl udělat. Tolik nápadů a vizí, je­jichž re­a­li­zace se musí od­lo­žit nebo úplně zrušit jen kvůli ne­do­statku času. A to ještě občas spím jen krátce. Třeba 6+3+6 hodin ve třech dnech a pak piju silnou černou kávu bez cukru z au­to­matu (ne­chutné) a divím se, že se mi vůbec nechce spát. Pravda, pak jsem při ná­vratu ze sle­ziny usnul v po­sled­ním vlaku a dojel až do Be­ne­šova, kde jsem spal v mrazu dvě hodiny, abych nasedl do prv­ního ran­ního vlaku a ukon­čil celou tu trap­nou si­tu­aci.

Kaž­do­pádně času je tak málo a to jsem se ještě roz­hodl kop­nout do staré kostry strá­nek K47.cz, abych jim vdechl novou duši (Pravda je taková, že se nic zá­sad­ního ne­změ­nilo, ale stránky jako takové mají jen novou duši). Ne­tu­šil jsem kolik to zabere času, vážně ne. A to pů­vodní plány byly mnohem vyšší, ale nějak se tyhle vy­hlídky musí od­lo­žit do blízké bu­douc­nosti. Nicméně tenhle žrout času mi za­brá­nil vě­no­vat se jiným pro­jek­tům, jako třeba psaní po­ví­dek. Mám v hlavě nový vel­ko­lepý kus jménem Když zhasly lampy. Je to taková staro-nová skoro-scifi po­vídka ze zdán­livé bu­douc­nosti, celá se ode­hrává v ob­rov­ském od okol­ního světa se­pa­ro­va­ném městě, které by mohlo být skvě­lým místem k životu v ne­klidné době, kdyby v něm nebylo cosi úplně špatně… Nechci říkat víc, vize a náčrty jsou ještě příliš mladé (ačkoli první řádky jsem napsal v lis­to­padu 2004, ale pak práce utichly). Kaž­do­pádně bych tuhle vizi rád do­táh­nul do konce, bude-li čas.

Bude-li čas… to je leit­mo­tiv tohoto úvod­níku. Asi bude, ale málo, je tu přece jenom vysoká škola (budova FELu v Dej­vi­cích má snad 7 pater, takže to není žádná ze­mljanka), a úkoly sta­bilně ode­vzdá­vané den po ter­mínu…

No uvi­díme…

kaja47 (prudce ak­ce­le­ro­vaný)


7. února 2007

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz