k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Amortizační opatření

1. 7. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Padla kosa na kámen a je tu další změna. Vzal jsem do ruky svůj ob­lí­bený HTML editor a jal jsem se od­ře­zá­vat pře­by­tečné a ne­per­spek­tivní pří­věšky visící na torzu k47čky. Pak jsem ucho­pil pho­to­shop, a s vervou jsem s ním začal třepat ve snaze vy­tvo­řit nové atrak­tivní menu. Něco z toho vy­lezlo. Takhle nějak pro­bí­haly amor­ti­zační opat­ření k47čky.

Zre­du­ko­val jsem ně­které sekce, k47čka zhubla a stala se krys­ta­lič­tější a úzce pro­fi­lo­va­nou strán­kou. Pod­nikl jsem roz­sáhlé pro­pa­gační akce za­mě­řené na zvý­šení pří­livu „tu­ristů“. Vý­sledky této pitvě po­dobné ope­raci uvi­díme, dámy a pánové, až někdy v bu­doucnu.

Za­svě­cený ko­men­tář po letech:

Ano, tehdy jsem vy­ře­zal z košaté koruny sekcí ně­které suché větve. A taky jsem začal pro­pa­go­vat stránky skrz vý­měn­nou re­klamu, která neměla moc velký účinek.


1.7.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz