k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Zrychlete, proboha zrychlete!

12. 2. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jsem vla­ko­fil! Musím to říct. Mám rád vlaky a všechno co se kolem nich točí. A proto jen smutně koukám na sou­čas­nou si­tu­aci na že­lez­nici. Vlaky jsou ne­mo­hou kon­ku­ro­vat ka­mi­o­nům v ná­kladní do­pravě a i osobní do­prava po­kul­hává. Vlaky jsou po­ně­kud ob­sta­rožní. Sám jezdím pa­n­ťá­kem (řada 451 nebo 452), který mládí pro­ží­val v še­de­sá­tých (!) letech a teď to podle toho vypadá. Nejsem žádný dortík, takže mi to nevadí, jde mi hlavně o pře­pravu, ne i nějaký bůh ví jaký kom­fort, zvlášť, když ve vlaku vět­ši­nou spím (a že jsem se naučil usnout téměř vždycky a v nej­po­div­něj­ších po­lo­hách). Přesto se si­tu­ace pomalu lepší, ale tempo je móóóc pomalé. Sta­vějí se nové ko­ri­dory (hurá!), pa­n­ťáky jsou a budou na­hra­zo­vány jed­not­kami 471 (paráda!) (Možná to nebude nikoho za­jí­mat, ale jednou do Be­ne­šova po­slali jed­notku 470, které byly vy­ro­beny jen dvě soupravy. Moc hezký vláček, dvou­pa­t­rový, usnul jsem téměř oka­mžitě, veliké po­hodlí.) No nic, opus­tíme zá­vorky.

Ale i když se všechno bude vy­ví­jet op­ti­mis­ticky, budou moci vlaky pře­vzít hlavní slovo v do­pravě ces­tu­jí­cích? Možná. Mají k tomu ně­ko­lik před­po­kladů: veliká ka­pa­cita spojů, „imu­nita vůči okol­ním vlivům“ (někde je trochu náledí a au­to­busy už ne­jezdí, zato vlaky jsou po­ně­kud spo­leh­li­vější. Ať si kdo chce, říká co chce, ale podle mých zku­še­ností se zpož­dění prak­ticky ne­ko­nají a aby to nejelo, musí se posrat něco fest = urvaná trolej a tak) a pak taky rych­lost. A to hlavně rych­lost. A tady je jádro mých du­ševně-střev­ních po­chodů: rych­lost je jedna z hlav­ních zbraní vla­kové pře­pravy na dlouhé vzdá­le­nosti, tedy přes­něji řečeno rych­lost kom­bi­no­vaná s cenou. Jde mi o ná­sle­du­jící, auta mají na dál­nici po­vo­leno 120km/h a to je ma­xi­mální bez­pečná rych­lost (po­rov­nejte ha­vá­rie na sil­ni­cích a na ko­le­jích, počet mrtvých mluví za vše: vlaky jsou sta­tis­ticky 1000x bez­peč­nější) a pak už nic není, žijí tam lvi a pokuty. Zato mo­derní ev­rop­ské rych­lo­vlaky (TGV, ICE, špa­něl­ské že­lez­nice, pro které Si­e­mens dodává fan­tas­tické Velaro-E) mají ma­xi­málky kolem 350km/h (právě to Velaro-E). Ne­ří­kám, že je to prů­měrná pro­vozní rych­lost, ale také ne­ří­kám, že je to ko­nečná mez. Nějací in­že­nýři říkají, že není pro­blém po­sta­vit kla­sický vlak (kolo-ko­lej­nice), který by měl ma­xi­mální pro­vozní rych­lost 500km/h a tomu už říkám fofr (a pak rekord může být třeba 600, což by neměl být pro­blém je­li­kož jedna TGV trhla fofr lehce přes 515). A to už je téměř po­lo­vina rych­lost zvuku (rych­lost zvuku je baj-voko 1250km/h). No ne­ří­kejte, že se ces­to­vání ta­ko­výmhle mon­strem zrychlí. To je hlavní mož­nost vlaků. Mohou být rych­lejší (a to ne­mlu­vím o maglevu a vactrans jako třeba Swiss metro, to je úplně jiná po­hádka a jiné mož­nosti), mohou být tak rychlé, že vy­tlačí lo­kální le­tec­kou do­pravu. Samo, je zase otázka, co to bude stát (ale myslím, že le­ta­dla budou dražší), pro­tože na­kou­pit vlaky, které ne­bu­dou levné (mi­li­arda na jednu soupravu mi­ni­málně, se vsaďte), pak po­sta­vit pří­slušně rychlé ko­ri­dory. A pak taky kolik bude stát taková „le­tenka“, která člo­věka vy­střelí přes půlku Evropy za ně­ko­lik málo hodin. Všechno je to o pe­ně­zích ale i kdyby byla ve­řejná do­prava za­darmo, tak pořád budou exis­to­vat těžcí su­ve­réni, tedy pánové s vlast­ními vozy, nej­větší borci na světě, kteří si ne­ne­chají vzít svůj au­to­mo­bil. (Za­jí­mavé je, že in­di­vi­du­ální au­to­mo­bi­lová do­prava je vskutku in­di­vi­du­ální a co auto to jeden ces­tu­jící, což je po­ně­kud ne­hos­po­dárné, ale budiž.)

O co mi jde? Těžko říct. Možná o ob­rov­ské rych­losti, kte­rými lze v bu­doucnu ces­to­vat. Možná jsem jen zma­tený ob­di­vo­va­tel oce­lo­vých obrů, který, přes­tože skoro ne­ces­tuje (mám radši kolo), má rád jen tu mož­nost ces­to­vat ne­u­vě­ři­telně rychle. A tak volám: „Zrych­lete! Pro­boha, zrych­lete! To je bu­douc­nost.“


PS. Tímhle člán­kem jsem spíš vy­já­d­řil svůj názor na věc. Já třeba ces­tuji vlakem rád, pro­tože se tam dá bez­vadně spát (au­to­busy se moc kroutí, vla­ková jízda je spíš klid­nější co se týče tlaků, které na člo­věka působí), dost často si čtu (když čtu v autě nebo busu, tak se mi chce zvra­cet), nebo pra­cuju: učím se, dělám úkoly, píšu po­vídky, nebo cokoli jiného. A je to fajn a ne­mě­nil bych.


* 12. 2. 2006

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz