k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Zrychlete, proboha zrychlete! 2

19. 4. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(trocha re­a­lis­tic­kého pe­si­mismu)

minulé epi­zodě jsem psal o bu­douc­nosti že­lez­nice. Nutno po­dotknout, že o bu­douc­nosti velmi vzdá­lené a velmi te­o­re­tické. Teď se budu vě­no­vat re­a­litě, která je horší než by se slu­šelo.

Začnu pěkně od koryta. Na zdej­ším 4. korytě (Praha-České Bu­dě­jo­vice), kde se vozím já mo­der­ni­zace po­stu­puje, ale zatím pomalu a vypadá to na dlouho. Ono se to nezdá, ale trať je v úseku BeneBudky jed­no­ko­lejná a to potrvá než se do­stane do stavu, kdy se jí může říkat ko­ri­dor. Data jsou asi ta­ko­váto: do roku 2008 bude hotov úsek Hos­ti­vař – Bene (to mě zajímá) a fo roku 2016 ten zbytek až do Budek (to mě už ne­za­jímá).

Navíc ta trať se mo­der­ni­zuje, což zna­mená, že nej­větší ma­xi­mální rych­lost bude „pou­hých“ 160 km/h (a to ne na všech úse­cích). Je to posun k lep­šímu, ale za jakou cenu? Ně­ko­lik mi­li­ard, že se ptáte.

Někoho možná na­padne, proč to ne­u­dě­lat rych­lejší? Ono by to šlo, ale stálo by to mnohem víc. Jízdní časy se zkrátí o ně­ja­kou tu dobu, zlepší se kom­fort, ale myslím, že s danými penězi a v daných pod­mín­kách je to ma­xi­mum. Ono směrem ku Praze houstne zá­stavba a tak se trať nedá tolik na­rov­nat (a jedině ob­louky jsou ne­přá­teli vy­so­kých rych­lostí), prostě na to není místo. A tak se aspoň ty nej­horší za­táčky trochu na­rov­ná­vají, aby se daly pro­jíž­dět aspoň stov­kou. No a právě ta nej­op­ti­mis­tič­tější va­ri­anta po­čí­tala s úplně novou vy­so­ko­rych­lostní tratí (VTR) Bene – Hos­ti­vař, která by vedla úplně mimo tu stá­va­jící (ta by se za­cho­vala pro pří­měst­skou do­pravu) a umož­ňo­vala by jezdit rych­lostí 200 – 250 km/h, což za­tra­ceně jde. Leč, nemáme tolik peněz, abychom si to mohli do­vo­lit.

Když už jsem se zmínil o VTR, tak jsem zjis­til, že plány na ně­ja­kou roz­sáh­lejší síť spo­ju­jící dů­le­žitá města rych­lostí až 300km/h tu byly už od 70. let, ale nikdo se jimi ne­za­bý­val. A dneska je mož­nost bu­do­vat VTR ozna­čo­vána jako hudba daleké bu­douc­nosti (roz­hodně ne před rokem 2013), jednak to není tak úplně třeba, pak nejsou peníze a i kdyby byly, tak je spíš třeba uvést sou­časné koleje do gala, aby se po nich dalo jezdit. Takže zase nic.

Ono, když už se po­staví koryto a je tedy po čem jezdit, je taky po­třeba za­jis­tit, aby bylo čím jezdit. A tady je další kámen úrazu. Vozový park je horor. Pořád jezdí pra­staré sko­řápky 451/2 (vtipně na­zý­vané žabí tlamy) a si­tu­ace se v do­hledné době ne­změní. Ač se to nezdá, jed­notky 471 jsou za­tra­ceně drahé a na­ku­pují se za­tra­ceně pomalu, takže na našem korytě se jich v brzké době ne­do­čkáme (ČD jich letos ně­ko­lik na­koupí, ale pošle je do okolí Os­t­ravy. Jak já vás ne­sná­ším, os­t­ra­váci! :). No a nic jiného není k dis­po­zici. Prostě ko­nečná.

více info na


* 19.4.06

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz