k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

wiki

28. 12. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Yaoi! (to je pouze ně­ko­li­ka­vý­zna­mové zvo­lání, abych nějak za­po­čal tenhle článek)

Znáte wi­ki­pe­dii? No asi vět­šina lidí jí zná a dost z nich jich jí aspoň jednou po­u­žilo, žejo. Jinak bych to řekl, že se dost divím, když tenhle fan­tas­tický vy­ná­lez tře­tího (no vlastně už konce dru­hého) mi­lé­nia někdo nezná a neví o co jde. Wiki je totiž in­ter­ne­tová ote­vřená en­cy­klo­pe­die, do které může při­spí­vat úplně každý. No co, nějaká en­cy­klo­pe­die, řekne si člověk ne­znalý. Vtip je v tom že je ote­vřená, ko­mu­koli pří­stupná a hlavně strašně ob­sáhlá. Vážně, v an­g­lické verzi je už přes jeden a čtvrt mi­li­onu článků a to je docela nářez. Česká verze je o po­znání menší, ale přesto je docela dost ob­sáhlá.

Poté, co jsem poznal fe­no­mén wiki a ge­ni­ální vy­chy­távku Opery, kdy si můžu na­sta­vit vy­hle­dá­vač na určité klí­čové slovo a pak v něm hledat na­psá­ním toho klíče do ad­re­sové řádky a za ním hle­da­ného slova, pak se zre­du­ko­val proces zís­ká­vání ur­či­tého druhu in­for­mací na ně­ko­lik málo stisk­nu­tých tla­čí­tek. Je to vážně bleskurychlé zís­ká­vání in­for­mací, takže když něco nevím, tak hledám na wiki (když se třeba v ně­ja­kém textu vy­sky­to­vala zkratka BL a nikde se to ne­vy­svět­lilo, napsal jsem do opery we BL a bylo to – roz­hodně rych­lejší než lis­to­vat „ka­men­nými“ en­cy­klo­pe­di­emi). Když to není na české verzi (což se stává) nebo je článek po­ně­kud pa­hý­lo­va­tější (což se taky stává), tak se přepnu na an­g­lic­kou a pak už jen čtu a roz­ši­řuju svoje obzory. A pak je na wiki další věc s velkým V: vzá­jemné pro­vá­zání článků. No co, prostě hy­per­text, to už je tu asi pa­de­sát let? může si někdo říct. Ale v tom je wiki krásná, když se v textu vy­skytne slovo, kte­rému ne­ro­zu­mím (a to se stává, hlavně na an­g­lické wiki v silně od­bor­ných tex­tech), nebo chci jed­no­duše vědět víc, tak kliknu. A abych pravdu řekl, v ten oka­mžik je čtenář ztra­cený a pro­kletý, pro­tože se může pro­kli­kat a pro­číst skrz stovky článků a do­zvě­dět se spoustu věcí, které sice ne­chtěl vědět, ale jenom ho to upou­talo (a to se stává, mě se to stává skoro pořád). Když je člověk zví­davý, tak se dozví le­da­cos, třeba i to, co nikdy ne­chtěl vědět (Když otevřu his­to­rii pro­hlí­žeče, tak dneska, nebo včera, záleží jako se to bere, jsem na an­g­lické wiki pro­četl asi 150 strá­nek a na české něco pod 50).

A když takhle (skoro) masově vy­u­ží­vám wiki, dostal jsem pocit, že by bylo fajn, kdy­bych taky něco při­spěl do toho fan­tas­tic­kého ko­lo­toče in­for­mací. Tak jsem za­lo­žil článek o Ma­chi­nae a něco málo při­psal do Si­mu­trans + pár dal­ších nic moc věcí, na které si vůbec ne­vzpo­mí­nám.

Přes­tože jsem tady wi­ki­pe­dii chvá­lil, jako bohatý zdroj in­for­mací má sa­mo­zřejmě pár much. Jednak do něj může při­spí­vat kdo­koli, takže in­for­mace ne­musejí být prav­divé. Můžou se najít vti­pálci, kteří sa­bo­tují ko­lek­tivní po­zi­tivní sna­žení (a taky že se našli. Na polské wiki exis­to­val přes rok článek o ne­e­xis­tu­jí­cím člo­věku He­nryku Ba­tu­tovi). I když in­for­mace z wiki ne­musejí být na sto prav­divé, člověk při­nejmen­ším získá určitý šajn o pro­blému. Navíc vy­lo­ženě sporné články bývají ozna­čeny za ne­hod­no­věrné a jsou uvr­ženy do ve­řejné dis­kuze.

Takže jak? Po­u­ží­vat wiki, nebo ne? Pro­boha ano! Když se to hodí, proč ne? Ale to je vy­lo­ženě blbej ortel a za­kon­čení už beztak dost pod­prů­měr­nýho článku, takže skon­číme přesně jaxme začali: yaoi!


PS: Pro­blém wi­ki­pe­die hezky vy­já­d­řil Randal Munroe v jednom z xkcd stripů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz