k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Věřte, nevěřte

18. 12. 2005 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(16.12.05)

Začal bych pros­tým kon­sta­to­vá­ním myš­lenky, která nemusí být správná: Evropa je athe­is­tická.

Ano, tak nějak mi to při­padá. In­ten­zita víry je velmi malá a působí jako pus­tina mezi křes­ťan­skou Ame­ri­kou a mus­lim­ským vý­cho­dem. V Evropě, když už tu ne­vznikly, se křes­ťan­ství a jeho obdoby po sta­letí hýč­kaly a udá­valy takt dějin. Ale pak tato du­chovní řeka vy­prahla a teď je Evropa pustá. Mladí lidé se k víře ne­ob­ra­cejí a má­lo­kdo je do­o­pravdy věřící. Snad jen při­stě­ho­valci si svůj „fa­na­tis­mus“ za­cho­vali a kdo ví, třeba Evropa bude pod nátla­kem cizích vlivů za pa­de­sát let plně Mus­li­mi­zo­vána. Ale vraťme se zpátky k výroku, že je ate­is­tická, na rozdíl od Ame­riky, kde mi to (po shléd­nutí jis­tého kon­tro­verz­ního a smě­lého do­ku­mentu) při­padá, že se chystá te­o­kra­tický způsob vlády.

Víra a Bůh ztra­tili svůj vliv a na jejich místa byla do­sa­zena re­klama, která má stejný nebo větší způsob oslo­vo­vat davy. Kos­tely byly na­hra­zeny su­per­mar­kety. I zvyky lidí se tomu při­způ­so­bily. Místo, aby v neděli cho­dili do kos­tela, zajdou do su­per­mar­ketu, aby se tam po­klo­nili svému kon­zum­nímu bož­stvu a ode­vzdaly de­sá­tek ze svých pe­ně­že­nek. Říkám, proč ne, ale zase re­klama je tak silné médium, že při­měje kde­koho koupit si věci, které ne­po­tře­buje za peníze, které nemá.

Fuj. Ale pro­blém je mnohem slo­ži­tější a tohle je jen jeden sub­jek­tivní pohled, který může být navíc zkres­lený.

Kaž­do­pádně a to mohu říct na­prosto jistě, já jsem ab­so­lutně ne­vě­řící, to­tální athe­ista. Snažím se odo­lá­vat re­klamě a snadno ne­pod­lé­hat cizím ná­zo­rům, které můžou být zjed­no­du­šené a zkres­lené, prostě brak/hnus. Mým krédem je udělat si vlastní názor i když je to někdy těžké a člověk sám ne­do­hlédne do všech konců, což by se hodilo.

Co říci zá­vě­rem? Kdo hledá, najde. Kdo věří (v něco/cokoli), to má lehčí, než ten, kdo nevěří v nic. Určitá ži­votní fi­lo­so­fie nebo jakás takás cesta se hodí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz