k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Serializace konceptů

10. 1. 2013 (před 9 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Když občas za­břednu do trans-hu­ma­nis­tic­kých úvah, pořád mi v hlavě vrtá jedna otázka: je možné někomu sdělit nějaký abs­traktní kon­cept, aniž bychom tento kon­cept museli po­jme­no­vat slovy, vy­já­d­řit gra­ficky nebo ma­te­ri­a­li­zo­vat jiným pro­střed­ní­kem? Bylo by možné kon­cept pře­nést přímo?


Mozek je neu­ro­nová síť a abychom pře­nesli nějaký abs­traktní kon­cept z jed­noho mozku do dru­hého, museli bychom vzít kus téhle slo­žité sítě, im­plan­to­vat ji do jiného mozku a akli­ma­ti­zo­vat ji na kon­cepty, na které je neu­ro­nový systém pří­jemce tré­no­vaný.

Každý z nás může svět vnímat velice od­lišně, na­pří­klad barvy můžou být pro různé lidi zcela od­lišné, můžou být zcela in­ver­to­vané, ale to je jenom vnitřní re­pre­zen­tace na které ne­zá­leží, pro­tože ji není možné po­zo­ro­vat zvenku (něco jako toto). Všichni syn­chro­ni­zu­jeme své vjemy přes nějaký ex­terní sta­bilní sti­mu­lus. Při pře­nosu na přímo by byla tato abs­tra­ho­vaná in­terní re­pre­zen­tace od­ha­lená. Po­dobně jako když člověk, který je celý život slepý, na­jed­nou začne vidět, není scho­pen po­ro­zu­mět tomu, co vidí. Systém fun­guje, světlo dopadá na sít­nici, je pře­ná­šeno zra­ko­vým nervem, ale mozek ne­do­káže jed­not­li­vým sig­ná­lům při­řa­dit význam, ne­ro­zumí mu, není pro něj vy­tré­no­ván.

Nej­jas­nější je pa­ra­lela se světem po­čí­tačů. Mozek je jako po­čí­tač, dis­krétní a sa­mo­statný systém; kon­cept je v tomto při­rov­nání kus paměti tohoto stroje. Abychom pře­nesli in­for­maci mezi dvěma PC, musíme ji nej­prve se­ri­a­li­zo­vat do for­mátu, kte­rému oba stroje rozumí, a teprve tento trans­for­mo­vaný formát poslat po síti, která dva po­čí­tač pro­po­juje.

Ana­lo­gie je jasná:

Pře­ná­šení sy­ro­vého kon­ceptu by se rov­nalo po­sí­lání kusu ope­rační paměti. Ta sama o sobě může ob­sa­ho­vat sro­zu­mi­telné in­for­mace, ale může ob­sa­ho­vat poin­tery uka­zu­jící na jiné kusy paměti ode­si­la­tele – kusy, které pří­jemce vůbec nemusí mít nebo na jejich mís­tech může být něco zcela jiného. Ne­o­še­t­řený kus paměti je možné pře­nést, ale pří­jemci nedává smysl.

Od­po­věď tedy zní: nej­spíš ne.

Pozn:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz