k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Novoroční předsevzetí

1. 1. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak, co? Dali jste si nějaké no­vo­roční před­se­vzetí? Nějaké to kla­sické: Od nového roku pře­stanu pít, kouřit ci­ga­rety, kouřit opium, hrát poker, začnu cvičit, běhat, žít zdravě, hub­nout, dám si do po­řádku osobní život a po­dobný bl­bosti? Jo? Tak to jste blázni. Podle mě je ja­ké­koli no­vo­roční před­se­vzetí úplně nanic. Už z toho důvodu, že jen malému zlomku lidí se ho podaří splnit. Ale taky mi při­padá úplně na hlavu padlý, proč zrovna na nový rok by se mělo něco měnit? Lidi asi věří na tu magii pře­chodu od starého roku k novému, ale to nic ne­zna­mená. Je to jenom for­ma­lita. V Číně slaví nový rok až někdy v lednu nebo kdy a taky jsou celkem spo­ko­jeni. Ale né abyste si to vy­klá­dali tak, že smysl to­ho­hle ne­smyslu je na­bá­dat lidi: Serte na to! Když to bylo stejně po tisíc let, proč něco měnit? To ani ná­ho­dou. Moje úvaha je ná­sle­du­jící: Proč, pro lásku Boží, čekat na nový rok. Za­čněte právě teď. Možná bych to­le­ro­val deset minut, ale ani o vte­řinu dýl. Prostě hned teď típ­něte ci­ga­rety, za­hoďte lahve, od­ložte opiové dýmky, vy­běh­něte do pří­rody, pře­staňte žrát atd. Sa­mo­zřejmě, že můžete začít zítra, nebo po­zítří, ale k čemu to sakra je dobrý? Právě teď se do toho opřete a ať to za to stojí! Abych pravdu řek' už slyším ty hlasy, které říkají: Mohl bych začít hub­nout, ale… Mohl bych jít do fitka, ale… Mohl bych pře­stat kouřit, ale… Ano správně vý­mluvy a od­klady. Lenost je (bo­hu­žel) zcela běžná vlast­nost. Nikomu se nechce do něčeho pouš­tět, zvlášť do plnění vel­kých před­se­vzetí. Navíc, když se to vydrží od­klá­dat do nového roku, tak to půjde i další den, týden, měsíc, tisíc let. A v tomhle oka­mžiku je, ka­ma­rádi, dru­gové, všechno v hajzlu. Nemá smysl nic od­klá­dat, o to menší smysl to má u vel­kých věcí. Nevím, kdo to říkal, ale musím mu dát za pravdu, když říkal: „Dů­le­žité je začít.“ To je jádro pudla (nebo jiného psa/koně). Začít a to teď hned. Tak to dělám já (teda né vždycky sa­mo­zřejmě). Možná je to způ­so­bené tím, že jsem úplný ší­le­nec a cha­o­tik, který dlou­ho­dobé plá­no­vání re­du­kuje na řešení pro­blémů tady a teď.

Zá­vě­rem bych za­hu­lá­kal jakési po­na­u­čení: „Když chceš něco udělat, udělej to hned a nikdy toho ne­li­tuj.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz