k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Kolize

16. 4. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Na Hla­váku se člověk nikdy nenudí i když je to nudná díra a nejhnus­nější ná­draží hned po Br­něn­ským hlav­ním (to není taková díra, ale cel­kově je to mnohem otřes­nější + jezdím tam nerad, takže vůbec) a jsou místa kam jsem za ty čtyři roky, co se tam­tudy po­hy­buji, neměl dost odvahy se tam po­dí­vat (na mapách ozna­čo­vané zde žijí lvi). No nicméně tam člověk za­hlídne fůru věcí: asi stovku bez­ďáků, davy lidí, špínu, pro­středí jako z ně­ja­kého hororu, ně­ja­kou tu mrt­volu (dvě), po­li­dajty, bez­vládné tělo v kaluži krve, které leží upro­střed hlav­ního vý­chodu z ná­stu­pišť a lidé kolem něj chodí a snaží se dělat, že nic nevidí (to se fakt stalo a já jsem nebyl vý­jm­kou, prostě jsem prošel kolem), pod­vod­níky pro­dá­va­jící ho­dinky, te­le­fony, foťáky a kamery.

Zrovna včera směrem od hla­váku vběhl do Je­ruza­lém­ské ulice nějaký chlá­pek a upa­lo­val po pro­tější straně ulice. Říkám si, že asi běží na tram­vaj i když sprin­to­val jako o život a taky možná jo. Za mím vy­běhli dva říz­kové a volali: „Stůj. Po­li­cie.“ A pak do­dá­vali, že budou stří­let. Ne­stalo se, ale nej­spíš to byl do­o­pravdy někdo od po­li­cie, kle­peta měli, to jsem nějak za­re­gis­tro­val. Pro­le­těli Je­ruza­lém­skou a pak za­hnuli do ulice na­proti si­na­goze. Nevím jak to do­padlo, ale myslím, že pro­ná­sle­do­va­telé sta­ho­vali náskok…

No nic, ale mě tak na­padlo, co by se dělo, kdy­bych šel po stejné straně ulice. Proti mně se řítil člověk vy­zý­vaný k za­sta­vení po­li­cií. Uhnul bych, nebo ne? Měl bych? Myslím, že by bylo zhola ne­možné roz­hod­nout se jak­koli ra­ci­o­nálně, byl by to spíš náhlý zkrat; jed­nání im­pul­zivní. Prostě toho borce za­sta­vit, ro­ze­běh­nout se proti němu a ná­ra­zem (otře­sem mozku mým a jeho) ho za­sta­vit. Jó bylo by to fajn a možná i pro­spěšné, ale to se na 99,99% ne­stane a to je za­tra­cená škoda. Proč? Bylo by o čem vy­prá­vět, stalo by se něco vý­jmeč­ného, člověk by re­a­go­val bles­kově a pod­vě­do­mně, tedy ztra­ceně při­ro­zeně.

Co z toho plyne? Nic. Jen, že každá sa­be­ší­le­nější pří­le­ži­tost k se­be­ne­pod­stat­nější pr­ko­tině stojí za to využít a taky, že hlavák je hrozná díra, doupě, bažina, nora, hnus. Plno po­div­ných exis­tencí, plno po­div­ných zá­koutí, pa­de­sát pro­cent hou­mlesů a pa­de­sát pro­cent feťáků + nějaký další formy somru. Ces­tu­jí­cích je taky fůra. I když v po­sled­ních letech se pro­je­vují ten­dence hlavní že­lez­niční díru pře­sta­vět a stvo­řit tak hezkou & nóbl budovu, kde i hou­mle­sáci budou muset chodit v sáčku. Ne­ří­kám, že se mi tam teď líbí, ale má to svojí duši, svojí karmu, re­pu­taci, sice hnus­nou, ale milou a tou pře­stav­bou se jim to všechno podaří zničit. Už to nebude ta jáma pekel, ale něco jiného. K čertu se vším, jen ať se to povede, už teď se tam něco dělá na těch dvou to­či­tých scho­diš­tích před New hall (úsměvný název), které jsem nikdy ne­vi­děl funkční a myslím, že jsou tam jen pro ozdobu (i když jsou hnusné jako prdel).

Why am I tal­king about? Who knows.


* 11.4.06 – 13.6.06

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz