k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Ignorance

12. 12. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(11.12.05)

Po­slední dobou mi ně­ko­lik věcí uniklo. Ne že by mi ušly, prostě jsem je ig­no­ro­val. Nebylo to jen ně­ko­lik udá­lostí z po­sled­ních týdnů, bylo to ně­ko­lik po­sled­ních měsíců. Po­u­ží­vám ig­no­ranci jako zbraň proti vlez­lým vlivům te­le­vize a reklam. Věci jsem začal dělit na ty, o které mám zájem a zbytek to­tálně ig­no­ruji. Je to správně? Nevím, ale je to tak!


„Kdo ne­ig­no­ruje, ten se zblázní!“


Možná mě tento veskrze od­mí­tavý postoj udr­žuje při zdra­vém rozumu, ale někdy si říkám, že mez mezi světem chtě­ným a zbyt­kem ab­so­lutně ig­no­ro­va­ným se po­su­nula moc daleko a už skoro nic nechci. Je to správně? Myslím, že ne, ale je to tak!


„Když ome­zíme naši chti­vost, sta­neme se spo­ko­je­něj­šími“


Znáte to? Něco ta­ko­vého hlá­sají budd­histé nebo hin­du­isté: uskrom­nění vede k větší spo­ko­je­nosti s tím co mám. Ale za cenu ig­no­rance 99% okolní re­a­lity? Pravda, vnímám to, ale kašlu na to. Jo, do­neslo se mi k uším slo­víčko su­per­star, ale opus­tilo to moji hlavu za­tra­ceně rychle. Stejné je to s těmi ne­ko­neč­nými re­a­lity show. I když ty jsem vzal na milost a pře­stal na ně tupě na­dá­vat, pro­tože to je po­ně­kud cho­ro­myslné. Když se na to ne­kou­kám, tak to au­to­ma­ticky ne­zna­mená, že ten, kdo to sle­duje, je hlupák nebo neřkuli blbec. To ne! Je to zábava, kterou nemám právo soudit, když už ji ig­no­ruji. Tak by se dalo po­kra­čo­vat dál a dál. Chce to vybrat si tu svou notu a ne­na­dá­vat na noty cizích hu­deb­níků jen proto, že mě ne­za­jí­mají. Chce to víc vstříc­nosti a ob­jek­tiv­nosti; chce to po­su­zo­vat a soudit a až potom od­su­zo­vat. Ale to je pro­blém ce­lo­svě­tově ne­ře­ši­telný.


„Nej­horší po­hroma je to­tální ab­sence zdra­vého rozumu, která občas po­stihne kaž­dého z nás. A, ačkoli si to kdejací vzdě­laní tupci ne­u­vě­do­mují, týká se to i jich.“


Proč tohle píšu? Nevím, ale je to tak!

Dnešní průlet mým mozkem bych za­kon­čil ci­tá­tem, který nám visí ve škole vedle tur­ni­ketů:


„Nej­větší ci­vi­li­zační po­hro­mou je vzdě­laný hlupák“

na autora si ne­vzpo­menu

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz