k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Hyperaktivita & hyperpasivita

16. 12. 2005 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(13.12.05)

Už ses vám to taky někdy stalo, že víte, že něco máte udělat, ale není na to jaksi nálada. Prostě tomu něco chybí. Říkáte si: „Dneska ne. Někdy příště.“

Kdo to nezná? Někdy je to prostá lenost, někdy jindy stav, který jsem nazval hy­per­pa­si­vita. Prostě není nálada a nikdo mě do ničeho ne­do­nutí. Znám to. A vy­po­zo­ro­val jsem, že se všechno po­hy­buje ve vlnách. Přijde doba hy­perak­ti­vity, která chvíli trvá, ale poté odezní a ak­ti­vity, chuti a elánu ubývá a na­stává pa­sivní doba, která má svůj vrchol v hy­per­pa­si­vitě (často do­pro­vá­zené de­pre­semi). Pak se to zas zlepší a ak­ti­vity při­bývá. Abych pravdu řekl, teď se K47čka na­chází na vzrůs­ta­jící části si­nu­sovky, která ještě ne­do­sáhla vr­cholu. Taky je otáz­kou, jak ta vlna bude vysoká, neboli jak moc se roz­houpu, jak moc šlápnu do pedálů, jak moc bude všechno ak­ce­le­ro­vat. Ale to je celkem jedno. Ten­dence je zatím stou­pa­jící a to je hlavní.

Řek­nete, že si plkám, ale myslím, že to není tak úplně pravda. Když tuhle teorii vztáhnu na K47čku (a po­tažmo i na sebe, pro­tože počet a ra­zance ak­tu­a­li­zací od­po­vídá mé náladě), tak podle no­vi­nek se dají vy­sto­po­vat tato maxima a minima.

Tak na­pří­klad první vý­razný vrchol nastal koncem května 2005, kdy jsem při­nesl 5 ak­tu­a­li­zací v 5 dnech. Na tohle období, které jsem nazval re­ne­sancí, nemohu za­po­me­nout. V té době jsem jel naplno a něco jsem vy­tvá­řel klidně do 4 hodin ráno. Paráda.

Pak ná­sle­do­val re­la­tivní útlum (červen/čer­ve­nec).

Ale další hy­perak­tivní období mělo vrchol v 2. půlce září. To mi zas začala v hlavě tikat ča­so­vaná bomba a ná­sle­do­valo plné na­sa­zení a fůra po­ví­dek, které vzni­kaly pře­kot­ným tempem (to, že byly zve­řej­něny mnohem poz­ději, je ve­d­lejší).

Celý říjen jsem do­jíž­děl jen ze se­tr­vač­nosti (a pu­b­li­ko­val ne­pub­li­ko­vané), ale pak se to utlu­milo. A celý lis­to­pad a za­čá­tek pro­since byl pa­sivní.

No a teď se to možná lepší, ale bůh ví kam to dojde.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz