k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Fotka/grafika/obraz

7. 5. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dost často po­u­ží­vám Pho­to­shop, ve kterém upra­vuji fotky, pra­cuji s nimi a vy­tvá­řím gra­fiku. Takto vzniklo celé vi­zu­ální pojetí K47čky. Vzal jsem hodně fotek, nej­čas­těji strojů nebo prů­myslu a pak je drhnu, barvím, fil­truji, kom­bi­nuji, řadím, měním jas, sytost, prů­hled­nost, křivky. Prostě milion úkonů, než z toho vznikne to fan­taskní cosi.

Při tomto (v pod­statě) tvůr­čím pro­cesu jsem vy­ty­čil hra­nici mezi fotkou, gra­fi­kou a ob­ra­zem.


Podle téhle do­mněnky beru jako fotku věcné za­chy­cení re­a­lity, kdy mám mož­nost jenom vybrat si nějaký objekt, poupra­vit kom­po­zici, zvolit určitý úhel po­hledu a pak za mě pra­cují stroje. A tady pávě není tolik místa pro fan­ta­zii, pro­tože nemůžu vý­sle­dek nějak noc ra­zantně upra­vo­vat.

Gra­fika je pro mě me­zi­stu­peň mezi fotkou a ob­ra­zem. Je to za­chy­cení sku­teč­nosti, se kterým je po­sléze možno pra­co­vat a ne­fo­to­gra­fic­kými me­to­dami se mění a upra­vuje. Skreslí se tak re­a­lita, ale zase se tak přidá další tvůrčí rozměr. Tak vzniká gra­fika.


Obraz je na­proti tomu dílo zcela vzniklé umem tvůrce. Jako u fotky vybere objekt, který ten­to­krát může být i ryze abs­traktní, zvolí způsob po­hledu a pak sám svými do­ved­nostmi stvoří obraz. Sám tvůrce je tím stro­jem, který zpra­co­vává vjemy a pře­náší je na plátno nebo na vir­tu­ální kres­lící plochu.


Ale hra­nice mezi těmito pojmy jsou přeci jenom ne­u­r­čité. Vždyť u fotky můžeme upra­vo­vat ně­které pa­ra­me­try, třeba kon­trast, jas, ba­rev­nost, sytost, které jí sice změní, ale pod­stata ob­jektu se ne­změní. Jiné bude jen jeho vy­znění. Na­proti tomu může být gra­fika na­to­lik re­tu­šo­vána a upra­vo­vána, že ze zá­klad­ních fo­to­gra­fií jsou patrné jen mi­ni­a­turní frag­menty a objekt je na­to­lik au­to­rem pře­tvo­řen, že se skoro jedná o obraz.

I když jsou hra­nice pojmů jsou ne­jisté, je obraz víc tvůrčí a je­di­nečný, zato fotka je sku­teč­nější i když oba mohou mít stej­nou dávku oso­bi­tosti autora.


Na závěr bych chtěl snad jen říct, že všechny tři formy vý­tvar­ných počinů jsem dělal/dělám. Ve fotce jsem ne­jistý, gra­fiku miluji a na obrazy jsem ne­na­šel dost odvahy je zve­řej­nit.


* 17.12.05 (zve­řej­něno 4.4.06)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz