k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Člověk

26. 4. 2004 (před 17 lety) — Sorraja

Ne­dávno jsem vy­já­d­řila myš­lenku, že člověk by mohl ovliv­nit věci pouhou myš­len­kou, a shle­dala jsem se s vý­smě­chem. Ale co když by člověk opravdu mohl do­ká­zat „ne­možné“.

Je známo, že lidé vy­u­ží­vají jen malou část svého mozku. A co zbytek? Možná že máme sílu, o které ani nevíme. Co když ovlá­dáme te­le­pa­tii, te­leki­nezi, jas­no­zři­vec­tví či věš­tění? Možná o tom jen nevíme. Nikdo nás to nikdy ne­na­u­čil. Lidé by asi ne­u­měli spoustu věcí, kdyby to někdo před­tím ne­vy­zkou­šel a ne­na­u­čil je to. Mnoho lid­ských do­ved­ností, které po­va­žu­jeme za běžné, mohli být v dáv­ných dobách po­va­žo­vány za podvrh. Hlu­boko v mi­nu­losti by lidé zcela jistě ne­vě­řili, že někdo dokáže po­čí­tat, číst, psát, mluvit jinou řečí

Ale lidé nemají rádi změny. A věřím, že se najdou je­dinci, kteří dokáží, že hra­nici ne­e­xis­tují a sou­časné lidské do­ved­nosti nejsou ko­nečné.

Možná si říkáte, že nad­při­ro­zené síly jsou ne­smysl, ale Ko­per­ní­kovi se taky smáli.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz