k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Bijte Poláky!

6. 6. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ne­mí­vám ve zvyku se vy­ja­d­řo­vat k ak­tu­ál­ním udá­los­tem, ale to, co se teď děje v Polsku je fakt síla.

V no­vi­nách jsem se dočetl, že polská (hodně pro­ka­to­lická vláda, nebo něco v tom smyslu) pro­sa­dila zákon o ce­lo­pol­ské po­vinné četbě. Na tom by ještě nebylo nic zas tak hroz­ného. Děti & žáci čtou za­tra­ceně málo (já nebyl vý­jim­kou) a něco pře­číst by je ne­za­bilo. Ale Polští pa­pa­lášové pěkně seznam po­vinné li­te­ra­tury (tedy to, co by si měl pře­číst úplně každý) pěkně pro­se­kali a vy­há­zeli všechno, co není op­ti­mis­tické a co ne­pod­ně­cuje (pol­skou) ná­rodní hrdost. Takže to třeba odnesl třeba Do­sto­jev­skij nebo Kafka (prý málo op­ti­mis­tické). I když při­zná­vám, že třeba Kafka se vůbec nečte dobře, ale ta­ko­vou­hle se­lekci si ne­za­slou­žil. Na­proti tomu začali pro­sa­zo­vat Si­en­kiewicze a Jana Pavla II.

Ono by to nebylo ani tak hrozné, po­vinná četba tu byla i před­tím, ale výběr autorů a děl zá­vi­sel na uči­teli. Ale asi ná­bo­žen­ští fa­na­tici u kor­mi­dla ne­chtěli ris­ko­vat, že by se nějaký učitel vy­my­kal z jejich kon­cepce hrdého a plně vě­ří­cího polska, a tak si na to po­sví­tili zá­ko­nem.

Další autor (na jméno si ne­pa­ma­tuju) byl dán na černou lis­tinu kvůli tomu, že prý byl ho­mose­xuál. A být h-člo­vě­kem se v Polsku prostě nesmí. V Polsku se touto men­ši­nou vlád­noucí te­o­kra­cie vůbec ne­ka­ma­rádí. Blo­kují jejich prů­vody (za­tímco povolí nějaké ne­o­na­cis­tické pro­cházky), pro­sa­zují zákon, který by měl ve ško­lách za­me­zit „pro­pa­gaci“ ho­mose­xu­a­lity (za tenhle pro­hře­šek by hro­zilo vy­u­ču­jí­cím až pro­puš­tění) nebo do­konce začali po­ža­do­vat sta­žení Tele Tub­bies z pro­gramu (takový ten pitomý seriál pro nejmenší). Podle nich je jeden z těch po­sta­vi­ček (ten fi­a­lo­vej) taky hsx (jednak je fi­a­lový, což je podle polské te­o­kra­cie samo o sobě po­de­zřelé a pak nosí ta­ko­vou po­div­nou čer­ve­nou tašku, kterou te­o­kra­cie iden­ti­fi­ko­vala jako ka­belku a to je prej sychr).

Beru, že Polsko je tra­dičně dost věřící země (pro mě až ne­po­cho­pi­telně), ale to, co tam v po­slední době před­vádí ul­tra­ka­to­lická se­branka je trochu moc. Už to pomalu při­po­míná hon na ča­ro­děj­nice, kdy se snaží vy­bu­do­vat Polsko tak ideově čisté, jak to jen půjde. Že se jim do jejich kon­cepce nehodí ho­mosexhu­á­lové? Nevadí, spá­líme je! Špatná li­te­ra­tura? Spá­líme ji! Na­le­jeme jim do hlav tu správ­nou. Budeme mít Polsko ka­to­lické, až běda. Svo­boda? Nemáme.

Vypadá to, že si tamní te­o­kra­cie vy­ty­čila cíl, ten se lidem líbil, tak teď chtějí do­ká­zat, že to myslí vážně a po­řádně se do toho opřít a chrá­nit svoje děti před špat­nou li­te­ra­tu­rou a buznama.

Ale teď vážně! Trochu hodně jsem pře­há­něl, ale co… Polsko má tu výhodu, že jeho nej­bližší výspa je od mého baráku vzdá­lena přes 100 ki­lo­me­trů, takže mi může být jedno, co se tam děje. Ale stejně mi při­padá, že to trochu pře­há­nějí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz