k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Detekce duplicitních souborů

1. 8. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Jed­no­du­chý Scala skript, který de­te­kuje a vypíše du­pli­citní sou­bory. Hodí se pro pro­ma­zá­vání ga­le­rií ob­rázků sta­že­ných z 4chanu.

UPDATE (pod­statně rych­lejší verze, pro­tože napřed po­rov­nává ve­li­kosti sou­borů a pak teprve vy­po­čítá hashe)

import java.io
import java.security.MessageDigest
import java.nio.channels.FileChannel.MapMode._

def makeHash(file: io.File) = {
 val md = MessageDigest.getInstance("MD5")
 val stream = new io.FileInputStream(file)
 val buffer = stream.getChannel.map(READ_ONLY, 0, file.length)

 md.update(buffer)
 val md5 = BigInt(md.digest())
 stream.close()
 md5
}

val files = (new io.File(".").listFiles
 .filter(_.isFile)
 .groupBy(_.length)   // Map[Long, Seq[File]]
 .valuesIterator    // Seq[Seq[File]]
 .filter(_.size > 1)  // multiple files with the same size
 .flatMap { fs => fs     // Seq[File]
  .groupBy(f => makeHash(f)) // Map[BigInt, Seq[FileHash]]
  .values          // Seq[Seq[File]]
  .filter(_.size > 1)    // has duplicates
  .map(_.tail)        // only duplicates
 }
)

for (f <- files.flatten) println(f)

U každé du­pli­city (trupli­city, kvadrupli­city atd.) jsou vy­psány všechny sou­bory kromě jed­noho. Takže všechny vy­psané sou­bory můžeme bez­pečně smazat:

rm $(scala -savecompiled dupl.scala)

(první verze)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz