k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

odkazy

— k47

and now for so­me­thing com­pletly di­f­fe­rent Stránky „umění“ Komiks & strip Za­jí­ma­vosti & ex­pe­ri­menty Ga­le­rie Stránky spřá­te­lené víc, než je zdrávo Hudba Vlaky & že­lez­nice Další/ne­za­řa­zené si­mu­trans

Jak ban­nery bijem o mříže, jak ban­nery v kleci jatí! Klíš­těcí web Mr. NoBoDY – comix strips web­hos­ting c4 Potisk triček od T-shock Stránky spřá­te­lené víc, než je zdrávo

3./ JgBtl 371
3./ JgBtl 371
stránky naší air­sof­tové grupy
wy­hle­da­wacz
wy­hle­da­wacz
me­ta­vy­hle­dá­vač za­mě­řu­jící se na ra­pid­share, me­gaupload a jiné file hos­tingové služby.
www.chor­chejc.wz.cz
Chor­cheho svět aut a mo­to­rek
weri.cz
Weriho stránka o kak­tusech, ali­e­nech a fil­mo­vých chy­bách.
so-cool.ehm.cz
Stránky So-coola – vý­střed­ního vy­pra­věče, ške­čo­tvůrce, mi­lov­níka ab­sur­dit jako třeba Monty Python

and now for so­me­thing com­pletly di­f­fe­rent

www.da­ve­barry.cz
české pře­klady sloupků hu­mo­risty Davea Barryho.
La­wrence Lessig: Svo­bodná kul­tura
Open source pře­klad knihy La­wrence Les­siga: Svo­bodná kul­tura, který vzniká na ser­veru root.cz a každý se může za­po­jit.
Je to velice za­jí­mavé čtění o svo­bodě, pi­rát­ství, in­ter­netu a jaký má tento fe­no­mén vliv na svo­bodu.
Steal this film
Dvou­dílný do­ku­met (dis­tri­bu­o­vaný vý­hradně před torrenty) o po­li­tic­kém pozadí razie na švéd­ský torren­tový trac­ker The Pirate Bay, změ­nách pří­stupu spo­leč­nosti ke sdí­lení sou­borů, in­for­mací a vývoji médií. Za­jí­mavý film, který musíte videť, stáh­nout a šířit dál.

Stránky „umění“

www.de­vi­an­tart.com
de­vi­an­tArt – slavná stráka sdru­žu­jící vý­tvar­níky z celého světa & já jsem členem
www.nok­turno.net
Temně laděná stránka ob­sa­hu­jící po­vídky, poezii, fo­to­ga­le­rii, články a re­cenze knih i hudby.
Ama­tér­ská ob­ra­zárna
prostě ama­tér­ská ob­ra­zárna

Ko­miksy & stripy

Manga česky
Do češ­tiny pře­lo­žená manga. De­sítky sérií, stovky ka­pi­tol, tisíce strá­nek (yum. yum).
xkcd – stripy o ro­man­tice, sar­kasmu, ma­te­ma­tice a jazyku
Ge­ni­ální an­g­lické stripy Ran­dalla Munroa, které pře­ky­pují ori­gi­na­li­tou a ší­le­nými nápady.
comix.spa­ce­port.cz
Stránky, kde vzni­kají stripy Spa­ce­port a každý se může po­dí­let.
eko­no­mika.idnes.cz/dil­bert.asp
Dil­ber­tovy stripy
www.komiks.cz
Portál ko­miksu, nejvíc se mi líbí sekce stripů a ga­le­rií uži­va­telů (tam je můj fa­vo­rit Liška a zajíc). Jinak nic moc.
du­o­ludo.blo­gspot.com
Stripy Opice & zajíc, které vtipně ko­men­tují sou­čas­nou scénu PC a kon­zo­lo­vých her.
www.ka­ka­lik.cz
přes 1000 stripů ze sé­rií­Kuře a Šedý život na strán­kách chlapa, který při­spí­val do den­níku 24 hodin + kaž­do­denní ak­tu­a­li­zace
canny.ob­rib­ros­kev.cz
kla­sika s an­dě­lem, bohem, bez­hla­vou jep­tiš­kou a mtvo­lou (cca 200 stripů)
Stu­dent­ské stripy
Stu­dent­ské stripy z pro­středí ČVUT. Pro stu­denty jme­no­vané in­sti­tuce na­prostá po­vi­nost. (Nové stripy už ne­vy­chá­zejí, ale je k dis­po­zici víc jak stovka ar­chiv­ních)
bu­ge­mos.com neboli Bu­ri­da­nův ge­ne­ticky mo­di­fi­ko­vaný osel
tady po­kra­čují Jojin a Hed­ge­hog, autoři stripů z ho­řej­šého odkazu, ve vy­dá­vání stále dal­ších stripů.
Jojin&Hed­ge­Hog na rootu
Ně­ko­lik stripů z pro­středí IT.
Apple geeks
Komisy a stripy Apple geeeks
Red meat
RED MEAT po česku (pře­kládá Franta Fuka)

Za­jí­ma­vosti & ex­pe­ri­menty

Memex engine
Lara Croft stripped bare by her assas­sins.
www.dontc­lick.it
Za­jí­mavá stránka, která uka­zuje, kterak by šlo žít i bez kli­kání myší.
www.yugop.com/ver3/stuff/03/fla.phpl
Ruské di­gi­tální hodiny.

Ga­le­rie

xor.webz.cz/in­dustrial
Ob­sáhlá in­dustri­ální ga­le­rie
www.fractal-recur­si­ons.com/
Ga­le­rie fan­task­ních frak­tálů. Nikdy byste ne­vě­řili, že ge­o­me­t­rie a ma­te­ma­tika může být tak nád­herná.
haha.nu/funny/strange-sta­tues-around-the-world
fo­to­ga­le­rie po­di­vu­hod­ných soch z celého světa

Hudba

www.ma­chi­na­e­supre­macy.com
stránky kapely Ma­chi­nae supre­macy – na­prostá nut­nost na­vští­vit kvůli mož­nosti stáh­nout cca 30 pl­no­hod­not­ných skla­deb
www.ja­mendo.com
ote­vřete uši, pro­tože tady je před 10.000 alb svo­bodné hudby, která čeká na sta­žení
www.pan­dora.com
Uni­kátní in­ter­ne­tové rádio, kde si vy­be­rete li­bo­vol­ného in­ter­preta a pan­dora vám hraje skladby od něj nebo jemu po­dobné.

Vlaky & že­lez­nice

vrt.fd.cvut.cz
Stránky o vy­so­ko­rych­lostní že­lez­nici v če­chách i ve světě
www.no­ve­spo­jeni.cz
stránky pro­jektu Nové spo­jení
www.mujweb.cz/www/4ko­ri­dor
stránky o plá­nech mo­der­ni­zace 4. ko­ri­doru (na­po­sledy ak­tu­a­li­zo­váno 2005, ale stále in­for­mačně vy­datné)
www.zel­page.cz
stránka číslo 1 o že­lez­nici
www.at­laslo­ko­mo­tiv.cz
atlas lo­ko­mo­tiv
eso.ts-web.info
fo­to­ga­le­rie elek­tric­kých je­do­tek a lo­ko­mo­tiv
bueker.net/tra­in­s­po­tting/maps.php
mapy všech ev­rop­ských že­lez­nič­ních sítí
kam.mff.cuni.cz/~ba­bi­lon/zpmapa
Chcete vědět jaký to má zpož­dění? Ba­bit­ron vám lehce odpoví.
rail.sk/tgv
Stránka o TGV

Další/ne­za­řa­zené

www.mad­brahmin.cz/
stránka vě­no­vaná fe­no­ménu Falloutů
www.afro­dita.name/klamy
docela fajn stránka se sbír­kou op­tic­kých klamů + pár další vo­lo­vin
www.opera.com
stránky nej­lep­šího pro­hlí­žeče sou­čas­nosti
www.utorrent.cz
české stránky uTorrentu
www.bi­te­nova.org
www.torren­tre­ac­tor.net
www.mi­ni­nova.org
www.torrentz.com
the­pi­ra­te­bay.org
iso­hunt.com
trac­ker.boodin.org
www.torren­ta­zos.com
www.torrents.to
www.torrent­por­tal.com
trac­kery pro sta­ho­vání v síti Bit Torrent
www.strach.cz
Stránky, které si dělají srandu úplně ze všeho. Ma­xi­málně do­po­ru­čuju.
www.ceska­li­te­ra­tura.cz/translat/gin­sberg.php
Gin­sber­govo Kví­lení pře­psané na in­ter­netu česky a an­g­licky.
www.ar­chive.org/web/web.php
Stránky, které vás vrátí v čase. Online archiv snad všech webů světa, není nutné hnout prstem, sám si sta­huje ak­tu­ální vzhledy a ukládá je do da­ta­báze. Pojďte se po­dí­vat jak vy­pa­dala K47čka na za­čátku svého pů­so­bení…
www.ly­ri­con.net
kdy­byste někdy (nedej Bože) hle­dali text k nějaké (ja­ké­koli) pís­ničce, tak tady to s nej­větší prav­dě­po­dob­ností na­jdete
www.ne­twork-science.de/ascii/
Online ge­ne­rá­tor ASCII artu růz­nými fonty

Si­mu­trans

Odkazy na stránky tý­ka­jící se hry Si­mu­trans jsou v sekci Si­mu­trans

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz