k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

odkazy

— k47

and now for so­me­thing com­pletly di­f­fe­rent Stránky „umění“ Komiks & strip Za­jí­ma­vosti & ex­pe­ri­menty Ga­le­rie Stránky spřá­te­lené víc, než je zdrávo Hudba Vlaky & že­lez­nice Další/ne­za­řa­zené si­mu­trans

Jak ban­nery bijem o mříže, jak ban­nery v kleci jatí! Klíš­těcí web Mr. NoBoDY – comix strips web­hos­ting c4 Potisk triček od T-shock Stránky spřá­te­lené víc, než je zdrávo

3./ JgBtl 371 3./ JgBtl 371 stránky naší air­sof­tové grupy wy­hle­da­wacz wy­hle­da­wacz me­ta­vy­hle­dá­vač za­mě­řu­jící se na ra­pid­share, me­gaupload a jiné file hos­tingové služby. www.chor­chejc.wz.cz Chor­cheho svět aut a mo­to­rek weri.cz Weriho stránka o kak­tusech, ali­e­nech a fil­mo­vých chy­bách. so-cool.ehm.cz Stránky So-coola – vý­střed­ního vy­pra­věče, ške­čo­tvůrce, mi­lov­níka ab­sur­dit jako třeba Monty Python

and now for so­me­thing com­pletly di­f­fe­rent

www.da­ve­barry.cz české pře­klady sloupků hu­mo­risty Davea Barryho. La­wrence Lessig: Svo­bodná kul­tura Open source pře­klad knihy La­wrence Les­siga: Svo­bodná kul­tura, který vzniká na ser­veru root.cz a každý se může za­po­jit. Je to velice za­jí­mavé čtění o svo­bodě, pi­rát­ství, in­ter­netu a jaký má tento fe­no­mén vliv na svo­bodu. Steal this film Dvou­dílný do­ku­met (dis­tri­bu­o­vaný vý­hradně před torrenty) o po­li­tic­kém pozadí razie na švéd­ský torren­tový trac­ker The Pirate Bay, změ­nách pří­stupu spo­leč­nosti ke sdí­lení sou­borů, in­for­mací a vývoji médií. Za­jí­mavý film, který musíte videť, stáh­nout a šířit dál.

Stránky „umění“

www.de­vi­an­tart.com de­vi­an­tArt – slavná stráka sdru­žu­jící vý­tvar­níky z celého světa & já jsem členem www.nok­turno.net Temně laděná stránka ob­sa­hu­jící po­vídky, poezii, fo­to­ga­le­rii, články a re­cenze knih i hudby. Ama­tér­ská ob­ra­zárna prostě ama­tér­ská ob­ra­zárna

Ko­miksy & stripy

Manga česky Do češ­tiny pře­lo­žená manga. De­sítky sérií, stovky ka­pi­tol, tisíce strá­nek (yum. yum). xkcd – stripy o ro­man­tice, sar­kasmu, ma­te­ma­tice a jazyku Ge­ni­ální an­g­lické stripy Ran­dalla Munroa, které pře­ky­pují ori­gi­na­li­tou a ší­le­nými nápady. comix.spa­ce­port.cz Stránky, kde vzni­kají stripy Spa­ce­port a každý se může po­dí­let. eko­no­mika.idnes.cz/dil­bert.asp Dil­ber­tovy stripy www.komiks.cz Portál ko­miksu, nejvíc se mi líbí sekce stripů a ga­le­rií uži­va­telů (tam je můj fa­vo­rit Liška a zajíc). Jinak nic moc. du­o­ludo.blo­gspot.com Stripy Opice & zajíc, které vtipně ko­men­tují sou­čas­nou scénu PC a kon­zo­lo­vých her. www.ka­ka­lik.cz přes 1000 stripů ze sé­rií­Kuře a Šedý život na strán­kách chlapa, který při­spí­val do den­níku 24 hodin + kaž­do­denní ak­tu­a­li­zace canny.ob­rib­ros­kev.cz kla­sika s an­dě­lem, bohem, bez­hla­vou jep­tiš­kou a mtvo­lou (cca 200 stripů) Stu­dent­ské stripy Stu­dent­ské stripy z pro­středí ČVUT. Pro stu­denty jme­no­vané in­sti­tuce na­prostá po­vi­nost. (Nové stripy už ne­vy­chá­zejí, ale je k dis­po­zici víc jak stovka ar­chiv­ních) bu­ge­mos.com neboli Bu­ri­da­nův ge­ne­ticky mo­di­fi­ko­vaný osel tady po­kra­čují Jojin a Hed­ge­hog, autoři stripů z ho­řej­šého odkazu, ve vy­dá­vání stále dal­ších stripů. Jojin&Hed­ge­Hog na rootu Ně­ko­lik stripů z pro­středí IT. Apple geeks Komisy a stripy Apple geeeks Red meat RED MEAT po česku (pře­kládá Franta Fuka)

Za­jí­ma­vosti & ex­pe­ri­menty

Memex engine Lara Croft stripped bare by her assas­sins. www.dontc­lick.it Za­jí­mavá stránka, která uka­zuje, kterak by šlo žít i bez kli­kání myší. www.yugop.com/ver3/stuff/03/fla.phpl Ruské di­gi­tální hodiny.

Ga­le­rie

xor.webz.cz/in­dustrial Ob­sáhlá in­dustri­ální ga­le­rie www.fractal-recur­si­ons.com/ Ga­le­rie fan­task­ních frak­tálů. Nikdy byste ne­vě­řili, že ge­o­me­t­rie a ma­te­ma­tika může být tak nád­herná. haha.nu/funny/strange-sta­tues-around-the-world fo­to­ga­le­rie po­di­vu­hod­ných soch z celého světa

Hudba

www.ma­chi­na­e­supre­macy.com stránky kapely Ma­chi­nae supre­macy – na­prostá nut­nost na­vští­vit kvůli mož­nosti stáh­nout cca 30 pl­no­hod­not­ných skla­deb www.ja­mendo.com ote­vřete uši, pro­tože tady je před 10.000 alb svo­bodné hudby, která čeká na sta­žení www.pan­dora.com Uni­kátní in­ter­ne­tové rádio, kde si vy­be­rete li­bo­vol­ného in­ter­preta a pan­dora vám hraje skladby od něj nebo jemu po­dobné.

Vlaky & že­lez­nice

vrt.fd.cvut.cz Stránky o vy­so­ko­rych­lostní že­lez­nici v če­chách i ve světě www.no­ve­spo­jeni.cz stránky pro­jektu Nové spo­jení www.mujweb.cz/www/4ko­ri­dor stránky o plá­nech mo­der­ni­zace 4. ko­ri­doru (na­po­sledy ak­tu­a­li­zo­váno 2005, ale stále in­for­mačně vy­datné) www.zel­page.cz stránka číslo 1 o že­lez­nici www.at­laslo­ko­mo­tiv.cz atlas lo­ko­mo­tiv eso.ts-web.info fo­to­ga­le­rie elek­tric­kých je­do­tek a lo­ko­mo­tiv bueker.net/tra­in­s­po­tting/maps.php mapy všech ev­rop­ských že­lez­nič­ních sítí kam.mff.cuni.cz/~ba­bi­lon/zpmapa Chcete vědět jaký to má zpož­dění? Ba­bit­ron vám lehce odpoví. rail.sk/tgv Stránka o TGV

Další/ne­za­řa­zené

www.mad­brahmin.cz/ stránka vě­no­vaná fe­no­ménu Falloutů www.afro­dita.name/klamy docela fajn stránka se sbír­kou op­tic­kých klamů + pár další vo­lo­vin www.opera.com stránky nej­lep­šího pro­hlí­žeče sou­čas­nosti www.utorrent.cz české stránky uTorrentu www.bi­te­nova.org www.torren­tre­ac­tor.net www.mi­ni­nova.org www.torrentz.com the­pi­ra­te­bay.org iso­hunt.com trac­ker.boodin.org www.torren­ta­zos.com www.torrents.to www.torrent­por­tal.com trac­kery pro sta­ho­vání v síti Bit Torrent www.strach.cz Stránky, které si dělají srandu úplně ze všeho. Ma­xi­málně do­po­ru­čuju. www.ceska­li­te­ra­tura.cz/translat/gin­sberg.php Gin­sber­govo Kví­lení pře­psané na in­ter­netu česky a an­g­licky. www.ar­chive.org/web/web.php Stránky, které vás vrátí v čase. Online archiv snad všech webů světa, není nutné hnout prstem, sám si sta­huje ak­tu­ální vzhledy a ukládá je do da­ta­báze. Pojďte se po­dí­vat jak vy­pa­dala K47čka na za­čátku svého pů­so­bení… www.ly­ri­con.net kdy­byste někdy (nedej Bože) hle­dali text k nějaké (ja­ké­koli) pís­ničce, tak tady to s nej­větší prav­dě­po­dob­ností na­jdete www.ne­twork-science.de/ascii/ Online ge­ne­rá­tor ASCII artu růz­nými fonty

Si­mu­trans

Odkazy na stránky tý­ka­jící se hry Si­mu­trans jsou v sekci Si­mu­trans

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz