k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Ankety

— k47

Jak dlouho vydrží série stripů 669

start: červen 2008

anketa

K47čka je na síti už ně­ja­kých 5 let a nejeví žádné známky osla­bo­vání, stár­nutí nebo chřad­nutí. Vlajka s logem k47 bude vlát ještě dlouho, možná na­po­řád, o tom není pochyb, ale o čem by se už dalo po­le­mi­zo­vat je stri­pová série 669, kterou jsem začal vy­rá­bět někdy během hor­kého srpna roku 2005. To zna­mená, že 669 exis­tuje necelé tři roky, což je -mezi námi- docela sla­bota.

Ale otázka není jak už dlouho, ale jak ještě dlouho, čili jak dlouho ti­pu­jete, že s námi tři okýnka se třemi čís­li­cemi v názvu ještě budou, jak dlouho mě to bude bavit a kolik vody uplyne než mi to za­ká­žou, zabaví po­čí­tač a plác­nou přes prsty.

Teď už to záleží jenom na vás, na nás, ale hlavně tady vlevo na vás

Anketa o nej­lepší strip série 669

v hlavní ne­kres­lené sérii

anketa anketa

Stripy 669 vy­chá­zejí na strán­kách k47čky už od 9. srpna 2005 (tedy skoro dva roky!). Vím, že je nikdo moc nemá rád (snad s vý­jim­kou Char­lieho.1doese) a nikdo se jim ne­směje (snad s vý­jim­kou So-coola). Já je taky nemám rád, i když jsem za tu dlou­hou dobu vy­ro­bil přes sto kousků z hlavní série + další de­sítky z těch ve­d­lej­ších. Někdy v dubnu tohoto roku jsem v no­vin­kové zprávě sli­bo­val, že až do­sáh­neme stripu 669.100, tak roz­jedu anketu o to, který z nich je nej­lepší. A tady je ta anketa…

PS. je­li­kož jsem nikde ne­ob­je­vil free anketu, která by po­vo­lo­vala 100 mož­ných od­po­vědí, tak jsem stovku roz­sekl na dvě části. Můžete hla­so­vat v obou těchto čás­tech ne­zá­visle, jak se vám zlíbí.

PPS. taky mě na­padlo, že bych mohl stovku šest-šest-de­ví­tek trochu zre­ka­pi­tu­lo­vat. Tak třeba vy­jme­no­vat všechny po­stavy, které se v ní kdy ob­je­vily:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz