k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Snižování nákladů

30. 6. 2005 (aktualizováno 11. 1. 2006) (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(pro verzi 0.86.0.3 (do­pl­něno pro verzi 0.88.1.3))

Hlavně ze za­čátku hry se vy­platí myslet hodně eko­no­micky, pro­tože peněz je málo a všechno stojí docela dost. Ne­jis­těj­ším za­čát­kem je pře­vá­žení ropy. Ide­álně z dvou až tří vrtů do jedné ra­fi­ne­rie vlakem o 15 vagó­nech + silnou mašinu. Po­měrně ne­jis­tou bu­douc­nost má pod­ni­kání v po­tra­vi­nách ze za­čátku hry. Údržba chla­dí­cích vozů stojí spoustu peněz a re­la­tivně málo vy­dě­lá­vají, ale dá se (chce to jen smě­lost).

pro 88.1.3. nej­lepší za­čá­tek je do­vá­žení ropy z vrtů do elek­trá­ren na po­břeží. Provoz lodí je levný a není přeba stavět ná­klad­nou in­frastruk­turu.

Jak tedy ušet­řit? Tady je ně­ko­lik rad:

Ale za chvíli hraní budete mít tolik peněz, že ne­bu­dete vědět co s nimi.

—Kaja47
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz