k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Simutrans news

7. 1. 2006 (aktualizováno 18. 6. 2007) (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

no­vinky ze světa si­mu­trans


23.11.2007 – 0.99.15

Report verze 99.15 na sa­mo­statné stránce.

8.7.2007 – 0.99.13 (revize 1181) + ni­ghtly build (revize 1203)

Dne 4. čer­vence 2007 vyšla nová verze Si­mu­trans (0.99.13). Jedná se o první ofi­ci­ální vydání od pře­sunu Si­mu­trans k ote­vře­nému zdro­jo­vému kódu, takže místo ob­vyklé dvo­jice Prissi + kie­ron­green, při­spí­valo ten­to­krát 6 autorů a chan­ge­log je úcty­hodně dlouhý. Ob­sa­huje 26 bu­g­fixů, které od­stra­ňují ně­které si­tu­ace při kte­rých hra padala (např. rušení tram­va­jo­vých kolejí po­sta­ve­ných na sil­nici. Tato chyba mi za­me­zila po­sta­vit nej­větší a nej­ne­smy­sl­nější že­lez­niční uzel na světě.) a jiné drob­nosti a obtíže. Pak bylo při­dáno ně­ko­lik no­vi­nek (ADD). Z nichž nej­za­jí­ma­věji vypadá vnitřní roz­dě­lení se­znamu stanic podle druhu zboží, což urych­luje hle­dání cest o 50%. Dále autoři při­dali nový ci­ty­ru­les pa­ra­metr re­no­vation_per­cen­tage neboli prů­běžná obnova měst, za­zna­me­ná­vání rych­lost­ních re­kordů pro všechny druhy vo­zi­del (nevím, kde se to pro­je­vuje). Prissi se také po­sta­ral o 6 pře­vážně in­ter­ních změn (CHAN­GES), které mají za ná­sle­dek zrych­lení hry (tzn. méně práce pro­ce­soru) a o hodně zrych­lený scrol­ling pravým tla­čít­kem. Všechny změny v lo­kál­ním chan­ge­logu.

K sou­časné verzi bylo pro­za­tím na­hlá­šeno 6 chyb, které se až na vý­jimky ne­zdají zas tak kri­tické.

Pak128 po­slední dobou trochu spal a ne­stí­hal re­a­go­vat na vývoj pro­gramu (mluvím třeba o nových pře­jez­dech). Prostě pak128 nebylo možno pro­vo­zo­vat na nej­no­věj­ších ver­zích exáčů. Ale fa­go­nella při­pra­vil silně ne­o­fi­ci­ální kom­pa­ti­bilní pak128 verze 1-4-2-1. I když se jeho po­u­ží­vání moc ne­do­po­ru­čuje, mohou hráči paku 128 zase jásat.

Ale vývoj po­kra­čuje kon­ti­nu­álně dál a tak se od té doby ob­je­vil další ni­ghtly build (revize 1203). Ob­sa­huje ně­ko­lik oprav a pár změn a je zase zkom­pi­lo­ván jen pro Win­dows.

Na závěr bych si do­vo­lil malou po­známku. Po úvod­ním nad­šení a smršti malých a ještě men­ších pří­spěvků od nových autorů se po ja­ké­koli ini­ci­a­tivě slehla zem. Je to škoda, i když na druhou stranu docela lo­gické: přece jenom zdro­jový kód Si­mu­trans je ob­rov­ský a pro im­ple­men­taci nových funkcí musí v něm mít člověk docela pře­hled a to vůbec není lehké.

15.6.2007 – latest ni­ghtly

Žádná nová ofi­ci­ální verze se zatím ne­ob­je­vila, ale přesto se něco stalo. Když jsou teď zdro­jáky venku a různí lidé prů­běžně za­sí­lají svoje patche a zá­platy, tak je možné kom­pi­lo­vat prů­běžné verze, které nejsou dost faj­nové na to, aby se stát ofi­ci­ál­ním vy­dá­ním. A to se taky děje. Ro­bo­fish ví­ce­méně pra­vi­delně kom­pi­luje ak­tu­ální zdro­jáky (jen pro Win­dows, což mě trošku štve) a vzni­kají tak latest ni­ghtly buildy. Na fóru je možno je najít v sekci Re­sour­ces & De­ve­lo­p­ment > Patches. Tyto verze jsou však ještě více ne­vy­zkou­šené než re­gu­lární un­stable a tak se jejich po­u­ží­vání ne­do­po­ru­čuje. Takto by mohly vznik­nout savy, které žádná další verze ne­načte a po­dobná ne­bez­pečí. Ak­tu­ální ni­ghtly build (vy­chází z revize 906) ob­sa­huje oproti 0.99.12 15 fixů, 3 nové funkce a jednu změnu (která má zvýšit výkon až o 5%) od 6 autorů. Ale přesto díky změnám v ci­ty­ru­les ne­do­káže vy­ge­ne­ro­vat kon­zis­tentní města, takže se baráky roz­pro­stí­rají ná­hodně po mapě. Ulo­žené pozice načte, ale apli­kuje na ně své ci­ty­ru­les, takže města si rostou na­prosto cha­o­ticky a ne­kon­t­ro­lo­va­telně. Proto ne­do­po­ru­čuji hrát latest ni­h­gtly dokud nebude tahle chyba eli­mi­no­vána.

6.6.2007 – 0.99.12

Na Si­mu­trans fóru se ob­je­vila opět nová verze mého mi­lo­va­ného Si­mu­trans.

Tato in­kar­nace číslo 99.12 při­nesla vy­lep­šení pře­jezdů a obecně všech kří­žení. Teď je možná stavět úrov­ňová kří­žení všech druhů ko­mu­ni­kací, které se navíc cho­vají víc jako v reálu (Třeba auto na pře­jezdu ho za­hlo­kuje pro vlaky. Dosud se na to moc ne­dbalo a auta a vlaky se na­pře­jez­dech klidně pro­jíž­děla.) Navíc pře­jezdy mají novou a mnohem hezčí gra­fiku se zá­vo­rami, které se sku­tečně za­ví­rají ně­ja­kou dobu před prů­jez­dem vlaku.

Fi­nanční okno je pře­dě­láno a uka­zuje po­drob­nější in­for­mace.

Další změnou je, že počet osob­ních aut ve měs­tech se počítá jiným způ­so­bem (vzorec zní takto: log10(ge­ne­ra­ted-trans­por­ted+1)*density/16), kde ge­ne­ra­ted je počet cestych­ti­vých ces­tu­jí­cích, trans­por­ted je počet ces­tu­jí­cíh, kteří jsou pře­pra­veni a density je zvo­lená hus­tota pro­vozu. Vý­sled­kem je počet aut, která se mě­síčně vy­ge­ne­rují.)

Pak jsou tu drob­nosti: údržba drátů vy­so­kého napětí něco stojí, funkce UNDO fun­guje lépe (třeba ne­vy­maže trať, když je na ní něco po­sta­veno) a přibyl nový druh ná­věsti: end_of_choose, který určuje konec choose sig­nalu.

Tla­čítko b zvý­razní re­zer­vo­vané tratě (velice uži­tečné a navíc hyp­no­ticky-efektní).

Také bylo opra­veno 12 chyb a mezi nimi velice otravný bug, díky kte­rému se vo­zi­dla po­divně za­se­ká­vala.

Ale teď za­po­meňte všechno, co jsem napsal, pro­tože je tady taky jedna zpráva mohem dů­le­ži­tější a zá­važ­nější: Si­mu­trans ote­vírá svůj zdro­jový kód. Nevím jestli bude plně open-source pod ně­ja­kou kla­sic­kou li­cencí nebo se „pouze“ značně roz­šíří řady vý­vo­jářů. Ale hlavní je, že to může dras­ticky urych­lit vývoj vpřed. Důvody jsou na­snadě: velkou vět­šinu pro­gra­mo­vání ob­sta­rá­val od roku 2005 jediný člověk – Markus Pris­tov­sek známý jako prissi, ale ten si chce dát pauzu. Mluvil tedy o uvol­nění zdro­jáků s Han­sjör­gem Mal­tha­ne­rem (zmá­měj­ším jako hajo), kte­rému stále patří au­tor­ská práva na Si­mu­trans a ten sou­hla­sil. K verzi 0.99.12 jsou tedy ke sta­žení ak­tu­ální zdro­jáky a zá­jemci si můžou vesele zkom­pi­lo­vat svojí verzi pro další různé plat­formy.

8.5.2007 – 0.99.11

Vývoj Si­mu­trans se zase hnul do­předu. Vyšly dvě nové verze (99.10 a 99. 11), které si říkají o re­ka­pi­tu­laci no­vi­nek

Verze 0.99.10 (vyšla 17. dubna) při­nesla hodně drob­ných oprav (12) a ně­ko­lik no­vi­nek jako třeba pole, která rostou kolem farem (k ničemu to není, ale hezky to vypadá) nebo pro­po­jení to­vá­ren, které je „pře­pí­na­telné“ ( pa­ra­metr crosscon­nect_fac­to­ries_per­cen­tage v si­mu­conf.tab) a také ně­které změny (hra hledá data vždy ve svém ko­ře­no­vém ad­re­sáři (pa­ra­metr -use_wor­kdir k pře­psání tohoto) a na Uni­xo­vých sys­té­mech jsou uži­va­tel­ská data v „~/.si­mu­trans“)

Ná­sle­du­jící verze 0.99.11 (vyšla 4. května) se zase týká oprav chyb. Konec konců je to po­cho­pi­telné, Si­mu­trans se blíží k prv­nímu vel­kému mez­níku – verzi 1.0 a tak je po­třeba všechno hodit do pucu.

Hlavní změnou je cho­vání měst­ských aut. Teď platí, že se nová auta objeví jenom, když je poměr mezi ces­tu­jí­cími cestych­ti­vými a ces­tu­jí­cími pře­pra­ve­nými příliš špatný (z toho mi­mo­jiné vy­plývá, že města po­krytá ve­řej­nou do­pra­vou ne­bu­dou trpět do­prav­ními zá­cpami). Také se auta za­se­ká­vala a vzni­kaly tak ab­surdní zácpy, teď už by to mělo být lepší. Pro­po­jení to­vá­ren (fac­tory crosscon­nection) taky trochu ha­pro­valo (na­pří­klad vzni­kaly to­várny bez do­da­va­telů), to by mělo také zmizet. Další věc je, že doteď byla rych­lost kon­vojů zá­vislá na fra­me­rate (asi nějaký relikt z dřev­ních dob), což také padlo. Dále jsou opra­veny čtyři menší chyby.

Z nových funkcí jme­nujme jednu pří­jem­nou no­vinku: když se konvoj do­stane do pro­blémů a nemůže po­kra­čo­vat v jízdě, zob­razí se nad ním hláška, že je něco v ne­po­řádku a hráči je hned jasné, co se děje. Docela uži­tečná funkce.

16.2.2007

Po delší době jsem zase trochu za­hra­bal do Si­mu­trans. Vy­tvo­řil jsem obří pak.hybrid (je to zá­kladní pak64 obo­ha­cený o část pak.german, Chor­vat­ské že­lez­nice, satrou verzi abo­Setu, desert.pak, eutown.pak a další de­sítky do­plňků, včetně těch z mé dílny. Vzniká tak ne­u­vě­ři­telně roz­sáhlý a pestrý balík. Ale nevím jestli ho zve­řej­ním, musím se po­ze­ptat jed­not­li­vých autorů) a začal hrát nej­no­vější verzi 0.99.09.3 z 25. března.

Od po­sled­ního re­portu se ob­je­vily čtyři verze a při­nesly ně­ko­lik no­vi­nek, které bych chtěl zre­ka­pi­tu­lo­vat.

Verzre 0.99.09 při­nesla 13 oprav chyb, tla­čítko pro zob­ra­zení lesů v mi­ni­mapě (ani jsem si ne­všiml), player color má nyní i druhý set (víc barev), zase nějaké op­ti­ma­li­zace pa­mě­ťo­vých nároků (lehké), auta v zá­cpách se po nějaké době snaží vy­mo­tat nebo se zničí (zácpy nebudu trvat roky jako minule) + další změny, které nejsou (zatím) vidět ( possi­bi­lity for au­to­ma­tic ori­en­tation (and facing of pa­ral­lel) stops – to by mohlo být hezké; color for good in dat-file). Navíc prissi opět vydal nový pak.german (který jsem za­čle­nil do pak.hybrid).

Ná­sle­du­jící 0.99.09.1 řešila pouze pro­blény s nízkým fps, které se ob­je­vo­valy od minule. Abych pravdu řekl, můj save s 1.500.000 mi­li­o­no­vou po­pu­lací a pro­po­je­ním všech měst měl stejně pro­blémy.

A pak přišla 0.99.09.2, která hlavně ladila chyby (12 bu­g­fixů, jeden se týká kom­pa­ti­bi­lity se sta­rými savy), nově lze re­gu­lo­vat ma­xi­mální rych­lost fast for­ward a ak­tu­ální rych­lost FF se zob­ra­zuje (je to hozké, když člověk vidí, že čas plyne třeba 300* rych­leji) + další drobné změny.

Zatím po­slední verzí je 0.99.09.3, která při­nesla jen 4 fixy, jednu změnu a jednu novou funkci přejít na zadané sou­řad­nice.

Nové verze můžete sta­ho­vat z ofi­cál­ního fóra.

7.2.2007

Ob­je­vily se další verze. Jako první vyšla před ně­ko­lika dny verze 0.99.08. Ob­sa­ho­vala ně­ko­lik klí­čo­vých změn (k lep­šímu), ale záhy se v ní našlo asi 7 chyb, které opra­vila ná­sle­du­jící 0.99.08.1, která byla vydána záhy.

Teď se po­ku­sím se­sumí­ro­vat všechno co při­nesly tyto dvě verze nového:

Zaprvé (a to mě těší ze všeho nejvíc) byla od­stra­něn bug, který zne­mož­ňo­val načíst můj save z 99.04.2. Takže teď můžu vesele hrát dál v novém.

Nej­větší no­vin­kou je změna sys­tému ad­re­sářů hry. Ad­re­sář se sa­mot­nou hrou je stále na stej­ném místě, ale ulo­žené pozice, scre­en­shoty a nějaké to na­sta­vení se ukládá do složky Do­cu­ments and Setting­suži­va­tel­Do­ku­men­ty­Si­mu­trans (v Linuxu je to složka ~/Si­mu­trans). Má to tu výhodu, že ně­ko­lik uži­va­telů jed­noho po­čí­tače má savy od­dě­leně a navíc při pře­chodu na no­vější verzi se savy a sou­bory s na­sta­ve­ním na­čí­tají z jed­noho umís­tění, takže se ne­musejí ko­pí­ro­vat nebo pře­sou­vat do složky s novou verzí. (Sa­mo­zřejmě se to dá vy­pnout na­sta­ve­ním mul­tiuser_in­stall=0 v sou­boru si­mu­conf.tab nebo pa­ra­me­t­rem -sin­gle­u­ser)

Další no­vinka je tak­zvaný long block signal, tedy další druh že­lez­nič­ních ná­věstí. Tenhle fun­guje tak, že vlak, který potká long block signal, do něj vjede jedině, když může projet všechny za­stávky a wa­y­pointy na­jed­nou až k dal­šímu ná­věstí. To zna­mení, že díky long block sig­na­lům se dají stavět jed­no­ko­lejné trasy s vý­hyb­nami a právě tento nový druh ná­věstí zamezí, aby někde na nějaké za­stávce dál na trati byl pro­ti­je­doucí vlak. Tyto tratě ne­mo­hou mít tak velkou ka­pa­citu jako dvou­ko­lejné, ale přesto se to může hodit. (Vy­svět­lení a více info o long block signal je zde)

Taky se pří­jemně změnil způsob zob­ra­zo­vání grafu zboží nad jménem za­stávky. Doteď to bylo udě­lané tak, že se uka­zo­valy slou­pečky všech druhů zboží a ma­xi­mální výška re­pre­zen­to­vala 500 jed­no­tek zboží/pa­sa­žérů če­ka­jí­cích na za­stávce. Když čekalo víc, zob­ra­zila se nad slou­peč­kem grafu šipka. Teď je to udě­lané tak, že se uka­zují pouze slou­pečky ko­mo­dit, které se na daná za­stávce do­o­pravdy pře­pra­vují. Všechno je tedy mnohem pře­hled­nější. Navíc je ma­xi­mální výška slou­pečku rovna cel­kové ka­pa­citě za­stávky, takže šipka se uka­zuje jen u ob­zvláště pře­pl­ně­ných za­stá­vek a pře­kla­dišť. Malá změna, ale pří­jemná.

Taky prissi spáchal změnu ve vnitř­ních struk­tu­rách, které by měli ušet­řit ně­ja­kou tu paměť a urych­lit hru (píše, že u pře­prav­ních sys­témů za­lo­že­ných na pře­pravě ces­tu­jí­cích až o 50%).

V chan­ge­logu se taky píše, že ve ver­zích 0.99.08 a 0.99.08.1 se pro­vedlo 26 FIXů, takže je navíc celá hra mnohem sta­bil­nější.

Po­slední verzi můžete sta­ho­vat z ofi­ci­ál­ního fóra.

Toto trá­pení ukon­čím kon­sta­to­vá­ním, že Si­mu­trans se mění a zlep­šuje po­měrně rychle (a smě­řuje k „fi­nální“ verzi 1.0). Myslím, že člověk, který se na­po­sledy setkal s po­slední sta­bilní verzí (0.88.10.5), nebude věřit vlast­ním očím.

23.1.2007

Mnou pro­kla­mo­vaná chyba při na­čí­tání sta­rých savů byla na­hlá­šena (zde) a pra­cuje se na jejím od­stra­nění (huzzah! až mi skončí zkouš­kový plá­nuju ně­ko­li­ka­denní Si­mu­trans rauš :). Mi­mo­cho­dem, ta chyba měla něco spo­leč­nýho s mosty).

Ještě se udála další změna. GDI verze pro Win­dows byla nějak špatně zkom­pi­lo­vaná a tak ne­zob­ra­zo­vala dobře prů­hled­nost a zjed­no­du­šený po­hledy a zob­ra­zení po­krytí vy­pa­dalo dost po­divně. Na fóru je GDI nově na­hraná a už vypadá taky krásně.

22.1.2007

Včera se ob­je­vila verze 99.07. Vypadá vcelku dobře. Je v ní zase vy­chy­táno ně­ko­lik chyb z před­cho­zích verzí, ale hlavně při­dáno pár vi­zu­álně hez­kých no­vi­nek (na fóru tomu říkají eye­candy). Tak třeba prů­hledné ob­rázky pro zjed­no­du­šený pohled na herní mapu (to když chcete něco bu­do­vat, tak je to pře­hledné a teď to i hezky vypadá) nebo prů­hledné lehce-modré zvý­raz­nění ob­lasti po­kryté za­stáv­kami (minule to bylo zpro­střed­ko­váno ta­ko­vými mod­rými čtverci a nebylo to ani přesné ani hezké). Pro tuhle všechnu prů­hled­nou nád­heru sta­hujte SDL verzi. A taky moře. Teď jsou od­li­šeny měl­činy od hlu­bo­kého moře (měl­činy světlé, hlu­biny tmavé) a to jak na herní ploše, tak i na mi­ni­mapě. I když to k ničemu není, vypadá to hezky. A pak ještě něco, celý seznam si můžete pře­číst třeba tady.

Ale tahle nád­hera má pro mě jednu vadu: nedaří se mi save z verze 99.04.2 načíst do 99.07. Pořád mi to padá a vůbec nevím proč. Takže asi zase zů­stanu u svojí staré dobré, ale oš­k­livé verze.

Všechny sou­bory můžete sta­ho­vat z této stránky.

10.1.2007

Další verze je venku. Ten­to­krát je to 0.99.06. Jedná se pře­de­vším brou­ko­chyt. I když prissi a kie­ron­green od­stra­nili 15 chyb a udě­lali další 4 změny, pořád to není ono. Abych pravdu řekl, nějak se jim nedaří už delší dobu vydat verzi, ve které by nebyly nějaké ty ne­pří­jemné chyby. Proto pořád po­u­ží­vám 0.99.04.2 a nevím jestli přejdu na 0.99.06. V té se totiž ob­je­vily 4 chyby (re­porty tady, tady, tadytady), které se sice dají ig­no­ro­vat o obejít, ale přesto… BTW: tu čtvr­tou chybu už za­chy­til a opra­vil kie­ron­green, takže se těšme na 0.99.06.1.

18.12.2006

Hoja hoja, na světě je verze 99.05.1, která opra­vuje řadu otrav­ných bugů z minula, které mě od­ra­dily od hraní na 99.05.

Všechny pády hry jsou vy­ře­šeny, mosty a vla­ková ná­věstí při na­čí­tání star­ších savů ne­zlobí. Jsou tu sa­mo­zřejmě vy­chy­távky z minula (mož­nost po­sta­vit jenom portál tunelu a ra­zantní op­ti­ma­li­zace). A k tomu všemu jede hra jako z praku.

4.12.2006

Vyšla verze 99.05, která po minulé (99.04.2) vý­hradně bu­g­fi­xové při­náší i nějaké ty uži­tečné no­vinky.

Takže jednak prissi pro­vedl další čachry ve zdro­jáku a do­cí­lil tak dal­šího zmen­šení nároků na paměť a pro­ce­sor, což jenom kvi­tuji.

Hra se teď ne­za­staví, když po­sou­váte výhled na herní plochu pomocí pra­vého tla­čítka. Taky hezké.

Mi­ni­mapa se stala zase trochu pří­je­mější na po­u­ží­vání (au­to­ma­tické cen­t­ro­vání, lepší roz­hraní, lepší mož­nosti zoomu atd.).

Ale to nej­dů­le­ži­tější na­ko­nec: je tu nově mož­nost stavět jenom por­tály tunelů, což o mnoho ulehčí stavbu metra a jiných pod­zem­ních kli­ka­tic (doteď bylo nutné po­sta­vit celý tunel a pak ho roz­pů­lit a umazat jeden portál a pak teprve stavět pod zemí).

Docela jsem si un­der­ground mód ob­lí­bil a přesně tohle mi chy­bělo.

Přesto je tahle verze dost krvavá, tedy jsou v ní nové chyby (sou­vi­se­jicí prav­dě­po­dobně s ra­zantní op­ti­ma­li­zací), které jsou vy­lo­ženě otravné a tak jsem sám po chvíli přešel na verzi 99.04.2, která sice nemá ty lákavé vy­chy­távky a občas padá (no není to stable), ale přesto se jeví per­spek­tiv­něji.

3.9.2006

Vyšla verze 90.00.1, která při­náší ně­ko­lik no­vi­nek a vy­chy­tává bugy. Ale za­jí­mavé na ní je, že se na ní podílí víc lidí než jen dvorní pro­gra­má­tor prissi. To zna­mená, že můžeme čekat urych­lení vývoje. Přece jenom víc hlav, víc ví a víc toho udělá.

28.2.2006

Na světě je verze 88.05. Opra­vuje bugy a při­náší trochu více sta­bi­lity do hry. No­vin­kou je také mož­nost celkem volně měnit rych­lost ply­nutí her­ního času. Z při­da­ného obsahu hlavně ob­di­vuji Ti­mo­tyho maglev mo­no­rail Con­cept2, stroj, který naplno vy­u­žije maglev tracks a má ma­xi­mální rych­lost 590km/h.

Sou­bory lze stáh­nout na této stránce si­mu­trans fóra.

16.2.2006

Verze opra­vu­jící ně­ko­lik ne­pří­jem­ných bugů ke sta­žení odsud nebo přímo z 64.si­mu­trans.com

12.2.2006

Včera vyšla verze 88.04.1 a můžu říct, že je ob­sa­huje (kromě kla­sic­kého ladění bugů) i jednu fan­tas­tic­kou novinu. A tou je Ti­mo­tyho maglev mo­no­rail (MLM) a to tak, že je možné pro­po­jo­vat po­zemní maglev tracky (max. rychl. 750km/h) s vy­su­tými (300km/h) a vy­tvá­řet tak ne­ví­dané do­pravní sítě. Navíc kla­sická mo­no­rail je také do­stupná v po­zem­ním pro­ve­dení. To je změna, která mě nejvíc nadchla, ale od minula (88.04) při­bylo mnoho par­ních lo­ko­mo­tiv (nej­starší z roku 1835), takže star­tovní le­to­po­čet můžete na­sta­vit klidně na 1850 a hrát. Další pří­jemná novina je mož­nost stavět vi­a­dukty na ka­ná­lech.

Všechny sou­bory můžete stáh­nout z této stránky. Pro Win do­po­ru­čuju Alle­gro verzi (je asi nej­rych­lejší).

28.12.2005

Vyšla verze 88.01.3, (do­po­ru­čuji stáh­nout exáč a kni­hov­nou Alle­gro, je fan­tas­ticky rychlý + ak­tu­ální pak64; Win GDI a SDL, Linux a BeOS exáče ke sta­žení tady).

Po­slední dobou se v Si­mu­trans řeší hlavně le­ta­dla. Tak je to i nové verzi, kde je ně­ko­lik nových kousků pro ces­tu­jící (Con­corde, který létá do­o­pravdy mach2 a Airbus A380, který zas uveze 850 pa­sa­žérů), ale i po­řádné lí­tátko pro poštu. Taky byla ko­nečně im­ple­men­to­ván al­go­rit­mus A* pro hle­dání cest. Jinak se od 88.00 kde byly uve­deny le­ta­dla, opra­vilo spoustu drob­ností a vy­vy­žuje se le­tecká do­prava.

8.11.2005

V po­slední době vyšlo mě­ko­lik nových verzí, po­slední z nich nese číslo 87.2. Jak to vy­plývá z očís­lo­vání, hra se do­čkala pře­vrat­ných změn a roz­ší­ření. Jme­nujme na­pří­klad nové měst­ské budovy, které se během let sami mění, nové druhy vo­zi­del, vlaků, mašin, do­prav­ních aut a au­to­busů, změny her­nách me­cha­nismů, kdy pře­pl­něné to­várny od­mí­tají brát nové zboží a rych­lostní bonus se jinak kal­ku­luje.

Nová verze je fan­tas­tická a zpo­čátku (když si na­sta­víte rok 1910) musíte hodně pro­mýš­let všechna roz­hod­noutí. Musíte jemně ba­lan­co­vat s od­bě­rem to­vá­ren a pro­duk­ti­vi­tou dolů, což do hry vnáší nové prvky.

Sou­bory ke sta­žení na­lez­nete zde

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz