k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Simutrans - galerie

19. 11. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(ga­le­rie ob­rázků)

ob­rázky z verze 0.84.16.2

měs­tečko jako na dlani ná­draží ná­draží před­městí Ště­cho­vic ať žije MHD pohled na moji trans­portní říši vlak k ra­fi­ne­rii čtyř­ko­lejka hustá že­lez­niční síť most přes řeku Kwai ka­tedrála tábor v ranném stadiu roz­voje fi­nanční úspě­chy! koleje kam se po­dí­váš v depu plá­nu­jeme linky

ob­rázky z verze 0.86.0.3

Kutná Hora: cen­t­rum a před­městí Božkov: město mra­kodrapů měs­tečko u tratě krása ne­smírná Praha – Hlavní ná­draží

ob­rázky z verze 0.86.10.4

ukázky nových mostů a ma­leb­ného měs­tečka)

ukázka mostů přes údolí no­vinky: mosty, jed­no­ko­lejka, se­ma­fory a značky měs­tečko ukázka pří­stavů a mostů

ob­rázky z verzí 87.00 až 88.10.5

ob­rázky z verzí 99.02.1 až 99.03

0.99.02.1:

0.99.02.2:

0.99.03:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz