k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Simutrans - galerie

19. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(ga­le­rie ob­rázků)

ob­rázky z verze 0.84.16.2

měs­tečko jako na dlani
ná­draží
ná­draží
před­městí Ště­cho­vic
ať žije MHD
pohled na moji trans­portní říši
vlak k ra­fi­ne­rii
čtyř­ko­lejka
hustá že­lez­niční síť
most přes řeku Kwai
ka­tedrála
tábor v ranném stadiu roz­voje
fi­nanční úspě­chy!
koleje kam se po­dí­váš
v depu plá­nu­jeme linky

ob­rázky z verze 0.86.0.3

Kutná Hora: cen­t­rum a před­městí
Božkov: město mra­kodrapů
měs­tečko u tratě
krása ne­smírná
Praha – Hlavní ná­draží

ob­rázky z verze 0.86.10.4

ukázky nových mostů a ma­leb­ného měs­tečka)

ukázka mostů přes údolí
no­vinky: mosty, jed­no­ko­lejka, se­ma­fory a značky
měs­tečko
ukázka pří­stavů a mostů

ob­rázky z verzí 87.00 až 88.10.5

ob­rázky z verzí 99.02.1 až 99.03

0.99.02.1:

0.99.02.2:

0.99.03:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz