k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Simutrans - addony

20. 8. 2006 (aktualizováno 15. 6. 2007, 18. 1. 2021) — k47 (CC by-nc-sa)

(při­davky pro hru Si­mu­trans (pak64))

K47.vehicles (v7_2007.06.06) down­load

Ko­lekce ně­ko­lika sou­čas­ných, his­to­ric­kých i pro­to­ty­po­vých vlaků Čes­kých drah.

Set ob­sa­huje:

Plány do bu­doucna:

Vy­zkou­šeno s ver­zemi 89.0 a poz­děj­šími. Kvůli eko­no­mické re­formě packu64 se prak­ticky nedá pro­vo­zo­vat ve star­ších ver­zích (zkrátka se zvedli pro­vozní ná­klady a těm jsou při­způ­soběny i vo­zi­dla v ba­líčku).

Určeno pro verzi 99.06 a no­vější.

His­to­rie verzí

K47.domy (verze 2006.08.20)

Ko­lekce 22 nových měst­ských budov, ně­ko­lika opravdu vy­so­kých mra­kodrapů. Vy­zkou­šeno s ver­zemi 89.0 a poz­děj­šími, ale mělo by fun­go­vat i se star­šími (88.x.x).

K47.future.cargo (verze 1 2007.01.20)

Pří­da­vek fu­tu­ris­tic­kých do­prav­ních pro­středků.

Každý, kdo hrál jednu mapu Si­mu­trans velmi dlou­hou dobu, zjis­til, že po ur­či­tém roce ne­při­bý­vají žádná nová vo­zi­dla a hra ztrácí na zábavě. Navíc se prů­mysl stává ztráo­vým, pro­tože nejsou žádná rychlá vo­zi­dla a rych­lostní limit se ne­u­stále zvy­šuje.

Future.cargo.pak by měl na­bíd­nout ná­kladní vo­zi­dla bu­douc­nosti cirka od roku 2020.

Verze 1 ob­sa­huje dva ná­kladní rych­lo­vlaky pro pře­pravu ku­so­vého zboží a ben­zínu.

Fun­guje od verze 89.0.

si­mu­fix

Pro­gram pro upra­vo­vání pro­voz­ních cen vo­zi­del v .pak sou­bo­rech. (info tady dole)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz